Na tar­gi przy­ja­dą do nas dwie wybit­ne pisar­ki: Sarah Cros­san, irlandz­ka autor­ka best­sel­le­ro­wych powie­ści dla mło­dzie­ży Kasień­ka, Tof­fi, Tip­pi i jaMy dwie, my trzy, my czte­ry oraz Sara Ohls­son, autor­ka prze­śmiesz­nej serii dla przed­szko­la­ków o rezo­lut­nej Bułecz­ce.SPOTKANIE 1

 

pią­tek 19 maja, 11.00 – 12.00
Sala LONDYN A, 2 pię­tro
#Mło­dzi­Czy­ta­ją Spo­tka­nie z Sarą Cros­san poświę­co­ne książ­kom dla mło­dzie­ży
Wyda­rze­nie dla biblio­te­ka­rzy i biblio­te­ka­rek oraz nauczy­cie­li i nauczycielek.

Naj­waż­niej­sze świa­to­we nagro­dy lite­rac­kie.
Set­ki tysię­cy sprze­da­nych egzem­pla­rzy.
Rze­sze poru­szo­nych mło­dych czy­tel­ni­ków.
W czym tkwi sekret Sary Cros­san, autor­ki best­sel­le­ro­wych powie­ści dla młodzieży? 

Już w maju będzie moż­na spy­tać ją o to oso­bi­ście! Na prze­zna­czo­nym dla nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy spo­tka­niu z autor­ką na Tar­gach Książ­ki na Sta­dio­nie Naro­do­wym poroz­ma­wia­my m.in. o tym:

- jak pisać war­to­ścio­wą lite­ra­tu­rę dla mło­dzie­ży,
- czy wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie peda­go­gicz­ne poma­ga autor­ce w docie­ra­niu do mło­dych czy­tel­ni­ków,
- cze­go mło­dzi ludzie szu­ka­ją w książ­kach,
- jakie lek­tu­ry wybrać, by wes­przeć ich w tru­dach pozna­wa­nia sie­bie i poszu­ki­wa­nia swo­je­go miej­sca w świe­cie,
- czy i w jaki spo­sób zachę­cać mło­dzież do eks­pre­sji poprzez twór­czość literacką. 

Dzie­ci doświad­cza­ją wszyst­kich pro­ble­mów, któ­rych doświad­cza­ją doro­śli. Uda­jąc, że tak nie jest, krzyw­dzi­my je. Piszę o doro­słych pro­ble­mach, ale w taki spo­sób, żeby były zro­zu­mia­łe dla dzie­ci” – mówi autor­ka Tip­pi i ja.

Sarah Cros­san to irlandz­ka autor­ka best­sel­le­ro­wych ksią­żek dla mło­dzie­ży pisa­nych bia­łym wier­szem. Ma w dorob­ku jede­na­ście tytu­łów, w tym: Kasień­ka, Tip­pi i ja, My dwie, my trzy, my czte­ryTof­fi, któ­re uka­za­ły się nakła­dem Wydaw­nic­twa Dwie Sio­stry i pod­bi­ły ser­ca pol­skich czy­tel­ni­ków i czytelniczek.

Kasień­ka oraz My dwie, my trzy, my czte­ry były nomi­no­wa­ne do pre­sti­żo­wej nagro­dy lite­rac­kiej Car­ne­gie Medal. Rok póź­niej zdo­by­ła ją Tip­pi i ja. Oprócz tego powieść otrzy­ma­ła rów­nież takie wyróż­nie­nia  jak YA Book Pri­ze, CBI Book of the Year Award i Clip­pa Poetry Award.

Ale Sarah jest nie tyl­ko z pisar­ką. Z wykształ­ce­nia jest nauczy­ciel­ką i lite­ra­tu­ro­znaw­czy­nią. Przed roz­po­czę­ciem karie­ry pisar­skiej przez kil­ka lat uczy­ła angielskiego.

 

 SPOTKANIE 2

 

pią­tek 19 maja, 14.15 – 15.00
STREFA #BOOKTOK
#Mło­dzi­Czu­ją­Bar­dziej Spo­tka­nie z Sarą Cros­san, autor­ką best­sel­le­ro­wych powie­ści YA
Wyda­rze­nie dla uczniów star­szych klas szkół pod­sta­wo­wych i liceów.

Tip­pi i Gra­ce. Tof­fi. Apple i Rain. Kasień­ka.
Bliź­niacz­ki syjam­skie. Sio­stry, któ­re pozna­ły się po latach. Cór­ka prze­mo­co­we­go ojca. Imi­grant­ka w nowej szko­le.
Sil­ne dziew­czy­ny, któ­re czu­ją bar­dziej i któ­rych życie nie roz­piesz­cza.
Mło­dzi ludzie, któ­rzy sta­ra­ją się odna­leźć swo­je miej­sce w świecie.

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Sarą Cros­san, irlandz­ką autor­ką pisa­nych bia­łym wier­szem powie­ści YA KASIEŃKA, TIPPIJA, MY DWIE, MY TRZY, MY CZTERY TOFFI, któ­re sto­ją na pół­kach tysię­cy pol­skich nasto­lat­ków. I nic dziw­ne­go, bo poru­sza­ją pro­ble­my bli­skie mło­dym ludziom, potra­fią ich szcze­rze roz­ba­wić i wzruszyć.

Na spo­tka­niu na Tar­gach Książ­ki na Sta­dio­nie Naro­do­wym autor­ka poroz­ma­wia z mło­dy­mi czy­tel­ni­ka­mi m.in. o tym, cze­go szu­ka­ją w książ­kach i jak lek­tu­ry mogą wes­przeć ich w tru­dach dora­sta­nia oraz podzie­li się swo­im doświad­cze­niem i inspiracjami. 

 

 

SPOTKANIE 3

 

nie­dzie­la 21 maja, 11.00 – 12.00
Stre­fa #MAMA TATA DZIECKO
GIRL POWER! Panel dys­ku­syj­ny z Sarą Ohls­son i Sarah Cros­san na temat współ­cze­snych ksią­żek o dziew­czyn­kach i dla dziew­czyn
Spo­tka­nie dla dorosłych.

Zale­ży ci na tym, żeby dać swo­jej cór­ce poczu­cie wyjąt­ko­wo­ści i umoc­nić jej pew­ność sie­bie? Chcesz jej poka­zać, że dziew­czyn­ki mają moc i mogą osią­gnąć wszystko? 

Zapra­sza­my na panel dys­ku­syj­ny z autor­ka­mi best­sel­le­ro­wych ksią­żek o rezo­lut­nych dziew­czyn­kach, wraż­li­wych nasto­lat­kach, o mamach, któ­re nie zawsze sobie radzą i o bab­ciach, któ­re zawsze są przy nas, gdy ich potrzebujemy. 

Sarah Cros­san, autor­ka powie­ści dla mło­dzie­ży KASIEŃKA, TOFFI, TIPPIJAMY DWIE, MY TRZY, MY CZTERY oraz Sara Ohls­son, twór­czy­ni serii dla przed­szko­la­ków o rezo­lut­nej BUŁECZCE w roz­mo­wie z lite­ra­tu­ro­znaw­czy­nią Anną Czer­now poroz­ma­wia­ją o obec­no­ści kobie­cych boha­te­rek w pol­skiej i świa­to­wej lite­ra­tu­rze dla dzie­ci i o tym, jak są przed­sta­wia­ne, o tym, cze­go małe czy­tel­nicz­ki ocze­ku­ją od lite­ra­tu­ry i jak pisać, by im to zapew­nić. I o tym jakie lek­tu­ry pro­po­no­wać dziew­czyn­kom, by wyro­sły na szczę­śli­we kobiety.

Na sto­isku 10/C2 znaj­dzie­cie góry dwu­sio­strza­nych nowo­ści i best­sel­le­rów i spo­tka­cie naszych wybit­nych twór­ców. Tar­gi to naj­lep­sza oka­zja, żeby spo­tkać ulu­bio­nych auto­rów, poroz­ma­wiać i zdo­być ilu­stro­wa­ną dedykację.


Mam nadzie­ję, że się zobaczymy! 

To dla mnie wiel­ki zaszczyt!