Miesiąc: Marzec 2019

analiza i interpretacja tekstu lirycznego – interpretacja porównawcza – wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań – seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­ta­cja porów­naw­cza (matu­ra roz­sze­rzo­na, dru­gi temat) jest...

miasto w “mistrzu i małgorzacie”

Dro­dzy, z wie­lu stron i infor­ma­cji z książ­ki usi­łu­ję stwo­rzyć mapę Moskwy z “Mistrza i Mał­go­rza­ty”. Będę ją dopra­co­wy­wać. Wszel­kie suge­stie roz­bu­do­wy­wa­nia i zmian – mile widzia­ne. Lecę! Małgorzata