Opo­wia­da­nia wyma­ga­ne na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty z regu­ły doty­czą zda­rzeń zwią­za­nych z boha­te­ra­mi lite­rac­ki­mi z lek­tur obowiązkowych.

Zanim przy­stą­pisz do pisa­nia opo­wia­da­nia twór­cze­go, spo­rządź w brud­no­pi­sie plan pra­cy.

Ustal, czy:

 • nar­ra­tor będzie pierw­szo­oso­bo­wy czy trzecioosobowy;
 • pamię­tasz wszyst­ko na temat realiów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, na któ­rą się powo­łu­jesz, tzn. nie możesz obda­rzyć boha­te­rów cecha­mi, któ­rych nie mają w książce

Pisz:

 • W trze­cio oso­bo­wym – naj­le­piej wszyst­kie cza­sow­ni­ki w cza­sie prze­szłym, w pierw­szo oso­bo­wym – w cza­sie teraź­niej­szym; waż­ne jest, by pra­ca była spójna;
 • wyda­rze­nia w porząd­ku chronologicznym;
 • wstęp, roz­wi­nię­cie i zakoń­cze­nie – wyod­ręb­nio­ne akapitami

Uwzględ­nij (przy­naj­mniej sześć cech opowiadania):

 • czas wyda­rzeń
 • miej­sce wydarzeń
 • ele­men­tu opi­su: boha­te­rów, kra­jo­bra­zu, przedmiotów
 • cha­rak­te­ry­sty­kę posta­ci (wygląd zewnętrz­ny i wewnętrzny)
 • zwro­ty akcji
 • punkt kul­mi­na­cyj­ny
 • puen­tę
 • mono­log bohatera/dialogi
 • retro­spek­cję

Sprawdź swo­ją pra­cę pod wzglę­dem popraw­no­ści języ­ko­wej, orto­gra­ficz­nej i interpunkcyjnej.

We wstę­pie war­to zacząć od opi­sów pogo­dy i miej­sca, wpro­wa­dzić boha­te­ra np. jakiś jego plan na opi­sy­wa­ny dzień.

Waż­ne — pamię­taj o puen­cie w zakoń­cze­niu, to musi być jakaś nauka z opi­sa­nej przy­go­dy, w tym aka­pi­cie war­to też roz­ła­do­wać napię­cie, uspo­ko­ić czytelnika.

Powo­dze­nia!

Przy­kła­do­we tema­ty opowiadań:

 1. Odby­wa się zjazd absol­wen­tów kle­ry­kow­skie­go gim­na­zjum, pod­czas któ­re­go Mar­cin Boro­wicz spo­ty­ka się po latach z daw­ny­mi kole­ga­mi z kla­sy. Napisz opo­wia­da­nie o tym spo­tka­niu. W swo­im wypra­co­wa­niu wykaż, że dobrze znasz Syzy­fo­we pra­ce Ste­fa­na Żerom­skie­go. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów.
 2. Ciem­no wszę­dzie, głu­cho wszę­dzie… Co to będzie, co to będzie? Napisz opo­wia­da­nie o wyda­rze­niach w cmen­tar­nej kapli­cy, któ­rych jesteś przy­pad­ko­wym świad­kiem. W swo­im wypra­co­wa­niu wykaż, że dobrze znasz II część Dzia­dów Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów.
 3. Wyobraź sobie, że tytu­ło­wy boha­ter książ­ki Pan Tade­usz Ada­ma Mic­kie­wi­cza zapro­sił do domu swo­je­go stry­ja postać z inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go. Napisz opo­wia­da­nie o dwu­dnio­wym poby­cie tej posta­ci w Sopli­co­wie, któ­re­go życie i zwy­cza­je gość pozna­je w towa­rzy­stwie Tade­usza. Wykaż się zna­jo­mo­ścią tre­ści utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów.