LITERATURA

Inny świat” Gustaw Her­ling Grudz­ińs­ki — ludzie są sobie win­ni, postępu­ją niemoral­nie, ale woj­na nie uspraw­iedli­wia takiego zachowa­nia; upadek moral­noś­ci, nie ma już odwrotu;

Proszę państ­wa do gazu” Tadeusz Borows­ki — odczłowiecze­nie, niemoralne zachowanie mat­ki, która aby przetr­wać, wyparła się swo­jego dziecka;

Latarnik” Hen­ryk Sienkiewicz — klęską dla Skaw­ińskiego okaza­ło się niewypełnie­nie obow­iązków, nie zapal­ił latarni, statek się rozbił, a jego zwol­nili z wymar­zonej i w końcu spoko­jnej posady;

Grani­ca” Zofia Nałkows­ka — Zenon Ziem­biewicz nieustan­nie przekracza granice swo­jej moral­noś­ci, gardzi miłoś­cią i poświęce­niem kobi­et, sta­je się jak włas­ny ojciec — kto urodz­ił się w Bole­borzy, nigdy z niej nie wyjdzie — odt­warza schematy, których nien­aw­idz­ił; ostate­cznie ponosi klęskę, gdy idąc na ugodę, pod­pisu­je rozkaz stłu­mienia stra­jku robot­niczego, zosta­je uznany za win­nego morder­stw na uli­cach; do jego gabi­ne­tu prezy­den­ta mias­ta wejdzie Justy­na, którą wcześniej namówił do abor­cji, pole­je mu twarz kwasem, Zenon popełni samobójstwo;

    FILM 

Czarnobyl” – ser­i­al HBO odt­warza­ją­cy wydarzenia tuż przed lub w trak­cie i po wybuchu elek­trowni ato­m­owej w Czarnoby­lu w 1986 r. 

Zan­im się pojaw­iłeś” reż. Thea Shar­rock — młody chłopak, który dotąd żył akty­wnie, uległ wypad­kowi i został spar­al­iżowany; jego opiekun­ka stara się nauczyć go radoś­ci życia, jed­nak mężczyz­na nie jest w stanie znieść takiej klęs­ki i dokonu­je eutanazji;

Jojo Rab­bit” reż. Tai­ka Wait­i­ti — klęską życiową dla głównego bohat­era — zwanego Kró­likiem — jest to, że w jako młody nazista nien­aw­idzi Żydów, a okazu­je się, ze jego włas­na mat­ka ukry­wa Żydówkę w domu, na dodatek zosta­je za to wydany na nią wyrok; chło­piec musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA