LITERATURA

Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — zły Pan bła­ga o to, by trafić do piekła, bo ma już dość cier­pień w czyśćcu, ponieważ jego ofi­ary przemieniły się w pta­ki: kruk to zbity na śmierć mężczyz­na, który posil­ił się jabłka­mi z sadu Pana, a sowa to kobi­eta, która ze swoim dzieck­iem nie otrzy­mała schronienia i zamarzła na śmierć; pta­ki zabier­a­ją mu jedze­nie i cier­pi on z powodu nieusta­jącego głodu; 

Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Jacek Sopli­ca wściekły na Stol­ni­ka Horeszkę za to, że nie zgodz­ił się wydać mu Ewy za żonę, w trak­cie napadu Moskali, w pełnej złoś­ci zabi­ja ojca ukochanej; Ger­wazy zabi­ja pota­jem­nie majo­ra Płu­ta — jed­nego z przy­wód­ców Moskali; 

Bal­la­dy­na” Juliusz Słowac­ki — Bal­la­dy­na mor­du­je swo­ją siostrę Alinę, kiedy ta w konkur­sie na męża zdoby­wa więcej malin; później zabi­ja Gralona, czyli ryc­erza, który miał sprawdz­ić jej moral­ność; Grab­ca — zabi­ja go i zabiera mu koronę Lecha, którą dostał od Goplany i zabi­ja też Pustel­ni­ka, który domyśla się, że jest morder­czynią, zabi­ja także w walce Kirko­ra; zabi­ja dla korzyś­ci mate­ri­al­nych i posi­ada­nia władzy, chce być jedyną królową; 

Quo vadis” Hen­ryk Sienkiewicz — Neron pod­pal­ił Rzym, jest morder­cą, robi to, żeby mieć inspirację literacką; 

Kamie­nie na szaniec” Alek­sander Kamińs­ki — Chłop­cy z podziemia za śmierć Alka i Rudego odpowiada­ją zem­stą i zabi­ja­ją Schultza i Langego, którzy ska­towali Jana Byt­nara (Rudego);

Zbrod­nia i kara” Fiodor Dos­to­jew­s­ki — Raskol­nikow popeł­nia dwa morder­st­wa, jego zdaniem w dobrym celu, jed­nak doprowadza go to do szaleństwa

    FILM

Pianista” reż. Roman Polańs­ki — ukazu­je zbrod­nie doko­nane pod­czas II wojny świa­towej, nieustanne obcow­anie ze śmier­cią, zbrod­nia na ludzkoś­ci i kulturze

Upadek Grace” reż. Tyler Per­ry — Grace zosta­je oskarżona o zamor­dowanie męża; film sku­pia się na rozpraw­ie sądowej i walce młodej pani adwokat o to, żeby ura­tować Grace przed karą śmier­ci — mimo że oskarżona przyz­nała się do morder­st­wa. Najwięk­szą zbrod­niarką okaże się jed­nak Sara, przy­jaciół­ka Grace, która ją wyko­rzys­tała, tak ja wielu innych starszych ludzi, których więz­iła w piwni­cy i okradała. 

    MUZYKA 

Beds are burn­ing” Mid­night Oil — piosen­ka opowia­da o mordzie Aborygenów 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)