POLECENIE:

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają – jeże­li temat roz­praw­ki jest w try­bie zda­nia oznaj­mu­ją­ce­go to łatwiej zgo­dzić się z tezą 

Jeże­li jed­nak masz pyta­nie w roz­praw­ce pyta­nie np.  Czy pie­nią­dze dają szczę­ście? – Wte­dy ty będziesz musiał pod­jąć decy­zję, np. Nale­ży stwier­dzić, że pie­nią­dze nie dają szczęścia/ dają szczę­ście

W brud­no­pi­sie: piszesz plan, czy­li co po czym będziesz zapisywać

WSTĘP zaj­mu­je 3 – 5 zdań (mówi­my o zda­niach złożonych)

  • możesz zacząć tak: Ostat­nio zasta­na­wia­łem się nad pro­ble­mem, który…/ Ostat­nio słyszałem/czytałem… Pie­nią­dze są potrzebne…
  • tłu­ma­czysz temat, jak go rozu­miesz – o co cho­dzi ze szczę­ściem i pieniędzmi 
  • TEZA (zda­niem oznaj­mu­ją­cym): Nale­ży zatem stwier­dzić, że pie­nią­dze dają/nie dają szczęścia. 

ROZWINIĘCIE 

PIERWSZY AKAPIT

Szczę­ście nie ma związ­ku ze sta­tu­sem mate­rial­nym, czło­wiek musi nauczyć się cie­szyć z codzien­no­ści, dbać o sta­łe rela­cje, a nie pie­nią­dze i przed­mio­ty. Prze­ko­nał się o tym boha­ter opo­wia­da­nia Char­le­sa Dic­ken­sa “Opo­wieść wigi­lij­na” – Ebe­ne­zer Scrooge.


GATUNEK, IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, TYTUŁ DZIEŁA moż­na zauwa­żyć pro­blem poru­szo­ny w temacie/problem zwią­za­ny z pie­niędzmi np. W opo­wia­da­niu Char­le­sa Dic­ken­sa pt. “Opo­wieść wigi­lij­na” wystę­pu­je motyw pieniądza. 

NASTĘPNIE

poda­jesz przy­kład, tro­chę stresz­czasz, ale tyl­ko to, co jest potrzeb­ne do tema­tu pra­cy, czy­li piszesz o sto­sun­ku Ebe­ne­ze­ra do pie­nię­dzy, pra­co­ho­li­zmu, skraj­ne­go oszczę­dza­nia i piszesz, że dzię­ki temu:

  1. czu­je się waż­ny (jeże­li two­ją tezą jest, że pie­nią­dze dają szczęście), 
  2. jest samot­ny (pie­niędz­mi nie kupisz przy­jaź­ni, miło­ści, nie prze­ży­jesz życia) 

Na koń­cu aka­pi­tu musi zna­leźć się pod­su­mo­wa­nie i odnie­sie­nie do tezy (np. Postać Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a poka­zu­je, że nie moż­na wszyst­kie­go kupić za pieniądze/ to, co naj­waż­niej­sze w życiu i daje czło­wie­ko­wi szczę­ście – nie ma związ­ku z pieniędzmi.) 

DRUGI AKAPIT

tak jak poprzedni 🙂

TRZECI AKAPIT

tak jak poprzed­ni 🙂 np.:

Po trzecie.../Moim kolej­nym argu­men­tem potwier­dza­ją­cym, że pie­nią­dze nie dają szczę­ścia będzie przy­kład boha­te­ra seria­lu Bre­aking Bad – Wal­te­ra White’a. Był on bied­nym nauczy­cie­lem che­mii, któ­ry wycho­wał wraz z żoną cho­re­go syna. Pew­ne­go dnia, gdy dowie­dział się, że jest cho­ry na raka, posta­no­wił zapew­nić swo­jej rodzi­nie dobry byt i wyko­rzy­stać che­micz­ną wie­dzę – pro­du­ko­wał meta­am­fe­ta­mi­nę. Szyb­ko stał się boga­ty, jed­nak wkro­czył na dro­gę prze­stępstw, zabi­jał, odda­lał się od bli­skich. W jego przy­pad­ku pie­nią­dze dały tyl­ko chwi­lo­we szczę­ście i dopro­wa­dzi­ły go do moral­nej ruiny. 

ZAKOŃCZENIE

  • zda­nie o tezie – coś o pie­nią­dzach, jakąś myśl np. ludzie myślą, że dzię­ki pie­nią­dzom będą czuć się lepiej, pozbę­dą się kom­plek­sów, zyska­ją poczu­cie bezpieczeństwa
  • przy­po­mnieć posta­ci z argu­men­tów np. jed­nak przy­kład Ebe­ne­ze­ra, histo­ria Pio­tra i jego żony czy los Wal­te­ra White’a poka­zu­ją, że w życiu pie­nią­dze wca­le nie są waż­ne i nie mają związ­ku z poczu­ciem rado­ści życia. 
  • możesz dodać jakąś myśl od siebie


PODPOWIEDZI:

na wstę­py: 

Ostat­nio zasta­na­wiał się, czy… i doszłam do wnio­sków, że…

Ostat­nio słyszałam/czytałam o...

na tezy: 

War­to zauważyć…

Nale­ży stwier­dzić, że…

Moim zda­niem…

Według mnie...

na argu­men­ty: 

Po pierw­sze..., po dru­gie..., po trzecie...

Moim kolej­nym argumentem

Kolej­nym argu­men­tem, któ­ry potwier­dza tezę, jest przy­kład z książ­ki pt. …

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)


rozprawki – zobacz, jak to może wyglądać