W czer­w­cu obiegła media wiado­mość, że “This War of Mine” — gra wideo, w której pokazana jest woj­na ocza­mi cywila; ma stać się lek­turą dodaną do kanonu. Cud­own­ie! Jed­nak mamy wrze­sień i pod­stawy pro­gramowe nie obe­j­mu­ją tej pozy­cji (od czer­w­ca do wrześ­nia jest za wcześnie); za to od początku było tak, że gra mogła być tek­stem kul­tu­ry — jej fabuła jest równie cen­na do stworzenia argu­men­tu w wypra­cow­a­niu mat­u­ral­nym, jak książ­ka, ser­i­al, film, wys­tawa czy obraz, więc to nic nowego. Nie zapom­i­na­j­cie o tym! 

Odsyłam do zestawu moty­wów (może­cie je ze mną rozbu­dowywać): https://babaodpolskiego.pl/tag/topos/

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)