ETAPY rela­cji Ligii i Wini­cju­sza, boha­te­rów powie­ści histo­rycz­nej Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza pt. Quo vadis.

 • Spo­tka­nie Ligii i Wini­cju­sza u Aulusów;
 • Popro­sze­nie Petro­niu­sza o zdo­by­cie ligi przez Winicjusza; 
 • Ode­bra­nie Ligi od Aulu­sów przez Winicjusza;
 • Uczta u Cezara;
 • Odstra­sze­nie dziew­czy­ny przez Winicjusza;
 • Ukry­cie Ligii przez chrześcijan;
 • Śledz­two Chilona;
 • Wal­ka Wini­cju­sza i Ursusa;
 • Opie­ka Ligi nad Winicjuszem;
 •  Uciecz­ka Ligii;
 • W Mar­ku zacho­dzą zmiany;
 • Zapro­wa­dze­nie Wini­cju­sza do Ligii;
 • Zarę­czy­ny i ślub;
 • Chrzest Mar­ka;
 • Uwię­zie­nie Ligii;
 • Uciecz­ka z Areny.
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)