Co? Pamięt­ni­ki pisane od mar­ca 2020 do listopa­da 2021. 

Konkurs jest adresowany do osób pełno­let­nich. Dopuszczalne są pamięt­ni­ki pisane przez osobę niepełno­let­nią, która ukończy 18 lat w 2020 roku z tym, że zgłasza­ją­cym for­mal­nie mate­ri­ał do konkur­su jest opiekun prawny tej oso­by.
Dopuszczalne są pamięt­ni­ki pisane wspól­nie przez osobę pełno­let­nią z inny­mi członka­mi gospo­darst­wa domowego z tym, że zgłasza­ją­cym for­mal­nie mate­ri­ał do konkur­su jest zawsze oso­ba pełnoletnia. 

 Rusza dru­ga edy­c­ja konkur­su pamięt­nikarskiego „Życie codzi­enne w cza­sach koron­awirusa”. Pier­wsza edy­c­ja cieszyła się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Wpłynęło 448 pamięt­ników z całej Pol­s­ki. Ich treść odzwier­cied­lała przeży­cia poje­dynczych osób i całych rodzin – szok i oswa­janie pan­demii. Pamięt­ni­ki pisane przez ludzi w różnym wieku, przed­staw­icieli różnych zawodów, mieszka­ją­cych w różnych miejs­cach Pol­s­ki pokaza­ły zróżni­cow­anie w recepcji zagroże­nia i ograniczeń spowodowanych koron­awirusem. Warto wspom­nieć, że dla wielu piszą­cych osób pan­demiczny pamięt­nik stał się pomocą w oswa­ja­niu izo­lacji i pełnił funkc­je ter­apeu­ty­czne.
Jury nagrodz­iło 8 prac, a wybór był zadaniem niezwyk­le trud­nym, gdyż dotarło do nas mnóst­wo świet­nych pamiętników”

do kiedy? 31 III 2021

strona konkur­su: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx

nagrody: do 5 000 zł