Miesiąc: Marzec 2021

środki stylistyczne

Środ­ki arty­stycz­ne­go wyrazu

obiektywny / subiektywny

fak­ty a opi­nie, subiek­tyw­ny a obiek­tyw­ny #kor­kiz­pol­skie­go

powtórzenie przed próbnym egzaminem ósmoklasisty

szyb­ka powtór­ka przed egza­mi­nem – zro­bi­łam kil­ka gier, któ­re powin­ny umi­lić powta­rza­nie materiału 🙂

matura rozszerzona – tematy, przykłady i schemat

wypra­co­wa­nie

matura podstawowa – tematy, przykłady i schemat

wypra­co­wa­nie

notatki z “Wesela” Wyspiańskiego

notat­ki z lek­tu­ry, omó­wie­nie sym­bo­li­ki, posta­ci, gene­zy i “Plot­ki o Weselu”. 

Komentarz do wyników matur próbnych CKE – marzec 2021

Na począt­ku mojej pra­cy nauczy­ciel­skiej usły­sza­łam radę od star­sze­go polo­ni­sty, któ­ra mia­ła mi pomóc, bym nie czu­ła się odpo­wie­dzial­na za wyni­ki matur moich uczniów.  “Ta matu­ra jest tak nie­prze­wi­dy­wal­na, że jeśli zda­dzą to nasza zasłu­ga, jeśli nie – ich wina” ...

Piszę do Ciebie list! Coponiedziałkowy newsletter

Książ­ki, fil­my, muzy­ka – komen­ta­rze do rze­czy­wi­sto­ści, a tak­że pre­zen­ty dla zda­ją­cych egza­mi­ny matu­ral­ne i ósmo­kla­si­sty. Dla każ­de­go, bez wzglę­du na wiek i płeć 🙂

Gazeta Wyborcza. Wrocław: Opisanie ludzi i świata. Oto zwycięskie prace Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Finalist_ i nauczy­ciel­ki – arty­kuł o tema­tach reportaży

Świtezianka – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Gala finałowa XX Ogólnopolskiego Turnieju im. Wandy Dybalskiej

Link do gali fina­ło­wej – na żywo

Na Rapie – audycja Radio Wnet – odbrązawiam i mówię słowo: “cipka”

Mówię o depre­sji swe­trach, edu­ka­cji, odbrą­za­wia­niu, Nur­cu, ana­li­zie i inter­pre­ta­cji – mam nadzie­ję, ze wyszło zabaw­nie i sensownie 🙂

TERAZ jesteśmy trzy! Zmiany w Babie od polskiego

Od mar­ca 2021 r. Baba od pol­skie­go to już nie tyl­ko kore­pe­ty­cje ze mną. Teraz jesteśmy trzy!  Dłu­go szu­ka­łam osób, które będą mia­ły odpo­wied­nie wykształ­ce­nie , podob­ne do moje­go podejście do edu­ka­cji, naucza­nie będzie ich pasją...

Powtórzenie przed maturą

Naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia do powtó­rze­nia przed matu­rą (prób­ną?) z języ­ka polskiego

Rozprawka problemowa – schemat (matura podstawowa)

Jesz­cze raz – skró­co­ny schemat

antyk.wariat – wyprzedaję książki

Dzień dobry!Trud­no mi roz­sta­wać się z książkami, szkol­ną biblio­te­kę już wie­lo­ma obdzie­li­łam, a nadal mam wie­le egzem­pla­rzy, do których już nie wrócę.Chcę im teraz dać nowy dom.Zapra­szam do (antyk)wariatu – @antyk.wariat_bybabaodpolskiegoStop­nio­wo będę dodawać...

Artysta – Sławomir Mrożek

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Można panikować! Kryzys klimatyczny

Bar­dzo często myślę o glo­bal­nym ocie­ple­niu. Śni mi się, że leżę na śniegu, bez­kre­snym i czy­stym; na tra­wie, która pach­nie rosą, sły­chać owa­dy; wokół mnie zawsze wyle­gu­ją się lisy i wiewiórki, nasłu­chu­ję ptasich...

Atena z sową?

Dzi­siej­sze popo­łu­dnie spędziłam na sesji 📷, podzie­lę się nie­dłu­go z Wami jej efek­ta­mi, bo sama ska­czę z radości od kil­ku godzin i nie prze­sta­nę, dopóki nie zoba­czę zdjęć. Pamiętacie postać Elmir­ki? To ta dziew­czyn­ka, która potrafiła...

korepetycje?!

Korepetycje❓Zapisy na ten rok szkol­ny zamknę­łam w sierp­niu i od wrze­śnia odrzu­cam pro­po­zy­cje, wię­cej godzin już nie dała­bym rady prze­pra­co­wać i myśleć logicz­nie😞. Jed­nak idzie nowe❗️🙂 Nie­ba­wem będę mia­ła ogło­sze­nie, któ­rym mam nadzie­ję sprawie...