DIAGNOSTYKA

CZY MOŻNA STWIERDZIĆ ADHD, GDY JEST SIĘ DOROSŁYM?

JAK WYGLĄDA FUNKCJONOWANIEADHDŻYCIU SPOŁECZNYM?

CZY ADHD MOŻNA WYLECZYĆ?

CO MOŻNA POWIEDZIEĆPRZYCZYNACH ADHD?

SKUTECZNE FORMY TERAPIILECZENIA?

CZY  RÓŻNICE MIĘDZY DZIEĆMIDOROSŁYMIADHD?

KIEDY MOŻNA ROZPOZNAĆ PIERWSZE OBJAWY ADHD?

DLACZEGO TAK CZĘSTO ZAPOMINASZ?

@babaodpolskiego Dziec­ko nie odra­bia pra­cy domo­wej?  Nie ma co się dzi­wić, prze­cież było już w szko­le, ale jeśli zale­ży ci na tym, by pamię­ta­ło o zada­niach, naj­pierw roz­waż, czy jest to dzia­ła­nie celo­we (zada­nie jest za trud­ne albo nud­ne, nie lubi przed­mio­tu lub nauczy­cie­la, zbyt wie­le go roz­pra­sza?), czy wyni­ka z zabu­rzeń kon­cen­tra­cji uwa­gi, któ­re nie są celo­wy­mi dzia­ła­nia­mi: mogą wyni­kać z nad­po­bu­dli­wo­ści lub być obja­wa­mi ADHD lub... dora­sta­nia (zmia­ny w komo­rze przed­czo­ło­wej).  Jedy­ną sku­tecz­ną meto­dą jest podzie­le­nia pra­cy na małe czę­ści, prze­ry­wa­ne róż­ny­mi aktyw­no­ścia­mi, stwo­rze­nie pla­nu zadań i przy­po­mi­na­nie o potrze­bie skon­cen­tro­wa­nia się, co nie ozna­cza, że pra­ca ma być wyko­ny­wa­na w jed­nej, nie­ru­cho­mej pozy­cji.  Zapo­mi­na­nie jest wyni­kiem bra­ku sty­mu­la­cji, war­to wyzna­czyć na pra­ce domo­we jeden sta­ły ter­min. Trze­ba wytwo­rzyć rytu­ał. Pamię­taj, by sty­mu­lo­wać prze­pływ dopa­mi­ny: chwal i nagra­dzaj, sto­suj zmien­ne meto­dy ucze­nia, by roz­ła­do­wy­wać ener­gię. I pamię­taj — pozwól się wier­cić, to uła­twia kon­cen­tra­cję.  To co? Codzien­na zaba­wa z odra­bia­niem lek­cji o sta­łej porze? Efek­tow­ne i przez to efek­tyw­ne listy zadań, któ­re nagra­dza­ją już przez samo skre­śle­nie roz­wią­za­ne­go zada­nia?  Im wcze­śniej wytwo­rzy­my zdro­we for­my dopa­mi­no­we­go pobu­dze­nia, tym mniej pro­ble­mów w doro­sło­ści.  #adhd #adh­dwsz­ko­le #baba­od­pol­skie­go ♬ ori­gi­nal sound – The Offi­cial Mar­shall Pri­ce

PROBLEMYELASTYCZNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

@babaodpolskiego Tra­fia cię szlag, bo dziec­ko: ☠️ zapo­mi­na o kart­ków­kach; ☠️ krę­ci się wiecz­nie w poszu­ki­wa­niu kluczy/pracy domowej/plecaka; ☠️ spóź­nia się na lek­cje. 🌀ELASTYCZNOŚĆ UMYSŁOWA🌀 Umiesz szyb­ko prze­kie­ro­wać kon­cen­tra­cję na inne spra­wy? Jeśli tak, zapew­ne zacho­wu­jesz spo­kój, gdy w trak­cie opła­ca­nia rachun­ków, musisz szyb­ko zadzia­łać i pod­nieść dziec­ko, któ­re się prze­wró­ci­ło i pła­cze. Za chwi­lę umiesz wró­cić do opła­ca­nia rachun­ków. Umysł z ADHD potra­fi bar­dzo szyb­ko zmie­niać kana­ły, nie­ste­ty jego pilot ma sła­be bate­rie, nigdy nie wie­my, kie­dy zadzia­ła. Jeśli coś pochła­nia naszą uwa­gę, potrze­bu­je­my syre­ny alar­mo­wej, by wyrwać nas z transu. Na doda­tek trud­no nam wysie­dzieć w spo­ko­ju na lek­cji, gdy uwa­gę przy­cią­ga plac budo­wy, któ­ry znaj­du­je się obok szko­ły. ➕Plu­sy bra­ku ela­stycz­no­ści: – moż­na oddać się pasji, dzia­łać kre­atyw­nie ➖Minu­sy bra­ku ela­stycz­no­ści: – nie wysie­dzisz w spo­ko­ju, nie zmie­nisz nagle pla­nów, a życie tego od nas wyma­ga. 🔥To moja męka, usły­sza­łam kie­dyś, że jestem “cho­ler­nie nie­ela­stycz­na” w kwe­stii pla­nów i cho­ciaż z tym wal­czę, to jest to praw­da — nie­ste­ty. 👉Pro­wa­dzę lek­cje i K. robi mi kalam­bu­ry i chce poka­zać ręka­mi, że “x” – nagle mój domek z kart się roz­sy­pu­je i nie wiem, co ja tam o tym “Poto­pie” mówi­łam. A przy tym pra­cu­je zawsze z muzy­ką, fil­mem w tle na 20 otwar­tych zakła­dek, odpi­su­je na wia­do­mo­ści i mówię jed­no­cze­śnie. Wystar­czy jeden inny bodziec, zewnętrz­ny i szlak tra­fia moją wie­żę zadań.  Ale spo­koj­nie, to tyl­ko ADHD. Da się z tym żyć 😉  #adh­dwsz­ko­le #baba­od­pol­skie­go #baba­oda­dhd #neu­ro­aty­po­we #neu­ro­róż­no­rod­ność #adhd #women­wi­tha­dhd #adh­dwo­men #adhd­kids #kid­swi­tha­dhd #dziec­ko­za­dhd #ela­stycz­no­śću­my­sło­wa BORN FOR THIS – Foxxi

SAMOREGULACJA

@babaodpolskiego Kri­stin Leer w “ADHD. Mózg łow­cy i inne super moce” wyda­nym przez @wydawnictwoznak porów­nu­je mózg oso­by z ADHD do fan­ta­stycz­nej orkie­stry, w któ­rej nawet dru­gie skrzyp­ce gra­ją na stra­di­va­riu­sach. Pro­blem w tym, że cza­sa­mi dyry­gent nie przy­cho­dzi na kon­cert. Jak sobie z tym pora­dzić? Nie­zbęd­na będzie odpo­wied­nia moty­wa­cja do ucze­nia się pla­no­wa­nia, nawy­ków, stwo­rze­nia stra­te­gii dzia­łań na te chwi­le, gdy dyry­gent się nie zja­wi.  To wła­śnie nazy­wa się samo­re­gu­la­cją. To dzię­ki niej może­my wyzna­czać sobie prio­ry­te­ty i opie­rać się impul­som.  Może jest to wiel­ki kalen­darz na biur­ku, milion przy­po­mnień w tele­fo­nie, blo­ka­da dostę­pu do inter­ne­tu w godzi­nach nauki, spo­koj­na muzy­ka, tabe­le, mapy myśli lub listy zadań – każ­dy z nas musi zna­leźć na sie­bie spo­sób.  A jak ty radzisz sobie z roz­pro­sze­niem?  #adhd­fa­mi­ly #adh­dwo­men #adhd­tik­tok #adhd­probs ♬ Stran­ger – Offi­cial Sound Stu­dio