Dzień dobry!
Trud­no mi roz­sta­wać się z książkami, szkol­ną biblio­te­kę już wie­lo­ma obdzie­li­łam, a nadal mam wie­le egzem­pla­rzy, do których już nie wrócę.
Chcę im teraz dać nowy dom.
Zapra­szam do (antyk)wariatu – @antyk.wariat_bybabaodpolskiego
Stop­nio­wo będę doda­wać nowe pozycje.

https://​insta​gram​.com/​a​n​t​y​k​.​w​a​r​i​a​t​_​b​y​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​?​i​g​s​h​i​d​=​7​5​c​u​e​l​4​2​l​4xd