W Świa­to­wym Dniu Świa­do­mo­ści Auty­zmu roz­po­czy­nam na Babo­wych stro­nach mie­siąc poświę­co­ny spek­trum auty­zmu. Dru­gie spo­tka­nie w ramach cyklu BABA BOOK to roz­mo­wa na żywo (moż­na brać w niej udział, komen­to­wać i zada­wać pyta­nia) z Iza­be­lą Hni­dziuk-Mach­ni­cą, współ­za­ło­ży­ciel­ką i dyrek­tor­ką zarzą­dza­ją­cą Fun­da­cji Ale­kla­sa, kon­sul­tant­ką mery­to­rycz­ną ksią­żek Tem­ple Gran­din: ” Pięk­ne umy­sły” oraz “Autyzm. Prze­wod­nik” wyda­nych przez Coper­ni­cus Cen­ter Press. Ser­decz­nie zapra­sza­my o godzi­nie 19.00 zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTu­bie @babaodpolskiego. Wszyst­kie wyda­rze­nia zwią­za­ne z mie­sią­cem świa­do­mo­ści auty­zmu: https://​fb​.me/​e​/​K​3​s​a​Z​tP7