Szy­kuj­cie zeszy­ty, bo już nie­ba­wem odwie­dzi nas Baba od Pol­skie­go, czy­li Ane­ta Korycinska!
Impro­wi­zo­wać do jej opo­wie­ści będą zna­ni Wam impro­wi­za­to­rzy i impro­wi­za­tor­ki Resor­tu Komedii.
Wię­cej infor­ma­cji wkrótce!

Bile­ty:
Poje­dyn­czy 35 zł
podwój­ny: 50 zł (licz­ba ogra­ni­czo­na)
ear­ly birds: 20 (licz­ba moc­no ogra­ni­czo­na 🙂 )-> https://​kic​ket​.com/​.​.​.​/​r​e​s​o​r​t​-​k​o​m​e​d​i​i​-​g​o​s​c​i​-​b​a​b​e​-od...
Dla oby­wa­te­li Ukra­iny udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny (pro­si­my o uprzed­ni kon­takt mailowy)

Bile­ty w sprze­da­ży tyl­ko online!

Resort Kome­dii jest miej­scem przy­ja­znym oso­bom queero­wym i nale­żą­cym do grup, któ­rych głos jest nie­wy­star­cza­ją­co czę­sto repre­zen­to­wa­ny w sztu­ce głów­ne­go nur­tu. Chce­my two­rzyć bez­piecz­ną i kom­for­to­wą prze­strzeń dla osób oglą­da­ją­cych i gra­ją­cych. Reagu­je­my na dzia­ła­nia i wypo­wie­dzi noszą­ce zna­mio­na kse­no­fo­bii, rasi­zmu, sek­si­zmu, homo‑, bi‑, queer- i transfobii.
Ten spek­takl gra­my dla osób doro­słych – mogą się w nim poja­wić sło­wa i sytu­acje nie­prze­zna­czo­ne dla młod­szych widzów, czy­li wul­ga­ry­zmy, roz­wo­dy i pła­ce­nie podat­ków. Jeże­li, mimo wszyst­ko, chcesz przyjść z oso­bą nie­let­nią, robisz to na wła­sną odpowiedzialność