Kategoria: jak pisać

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

konkurs lietrac­ki

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

konkurs lietrac­ki

jak napisać artykuł?

TEMAT: W two­jej szkole ukazu­je się walen­tynkowy numer gazet­ki szkol­nej Napisz artykuł pod tytułem: Czy miłość może coś zmienić w życiu człowieka?  Odwołaj się do wybranej lek­tu­ry obow­iązkowej, a także do innych przykładów z lit­er­atu­ry i/lub…

Style językowe współczesnej polszczyzny

Styl potoczny najczęś­ciej wys­tępu­je w języku mówionym. Uży­wa się go również w formie pisanej np. w dzi­en­nikach, lis­tach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nies­taran­na for­ma wypowiedzi i wys­tępowanie środ­ków ekspresy­wnych. Charak­teryzu­ją go krótkie zdania,…

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Drodzy, wielokrot­nie w trak­cie sprawdza­nia wypra­cow­ań uderza­łam głową w klaw­iaturę (no dobra, praw­ie!). Postaram się wyp­isać najczęst­sze błędy (wpis w nieustan­nej edy­cji).  Przed wysłaniem pra­cy, nie czy­tasz jej. Najlepiej to zro­bić na głos, wtedy usłyszysz…

streszczenie

Jak napisać streszcze­nie ma maturze? To zadanie jest banal­nie proste, ale uczniowie tracą na nim najwięcej punk­tów, ponieważ nie zna­ją sposobu, jak spełnić kry­te­ria. Oto przepis 🙂  W tekś­cie IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,…

interpretacja wiersza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem dru­gi tem­at matu­ry pod­sta­wowej: inter­pre­tac­ja wier­sza Zan­im przys­tąpisz do pisa­nia pra­cy, koniecznie…

Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program)

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem pier­wszy tem­at matu­ry pod­sta­wowej: rozprawka prob­le­mowa Zan­im przys­tąpisz do pisania…

wypowiedź argumentacyjna — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem pier­wszy tem­at matu­ry rozsz­er­zonej: wypowiedź argu­men­ta­cyj­na. Zan­im przystąpisz…

analiza i interpretacja tekstu dramatycznego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

analiza i interpretacja tekstu epickiego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

analiza i interpretacja tekstu lirycznego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

przypisy

Przyp­isy powin­ny zna­j­dować się w każdej pra­cy, w której korzys­tamy z cud­zych myśli, cytu­je­my je, polem­izu­je­my z nimi, powołu­je­my się na przykłady. Jest kil­ka form zapisów, jed­nak w tym poś­cie pokaże najczęś­ciej uży­wane w pol­skim systemie.…

format prac drukowanych

Umiejęt­ność pisa­nia na kom­put­erze jest już koniecznoś­cią, jed­nak skala niewiedzy na tem­at for­ma­towa­nia tek­stu jest szoku­ją­ca — od liceal­istów, po dok­toran­tów, nikt nie wie, jak powinien być zredagowany tekst, by nie został odrzu­cony. Pamię­ta­j­cie, że źle przy­go­towana pra­ca może być ode­brana jako…

kryteria oceniania prac pisemnych w liceum

Pisanie wypra­cow­ań prob­le­mowych czy inter­pre­tacji jest umiejęt­noś­cią, z którą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedynie dzię­ki pra­cy. Dlat­ego też trak­tu­ję zadawanie wypra­cow­ań jako ćwicze­nie, za które nie mogę staw­iać ocen. Uczeń…