Kategoria: Cytaty Uczniów

Ćwiczenia pisania: pamiętnik z perspektywy... konia

Ćwi­czy­my pisa­nie (szko­ła pod­sta­wo­wa, oswa­ja­nie lęku przed pisa­niem). Wymy­śli­łam (nic ory­gi­nal­ne­go, ale to dobra zaba­wa) kart­ki z pamięt­ni­ków zwie­rząt, by uka­zać róż­ne per­spek­ty­wy. Ten sam dzień widzia­ny ocza­mi konia i psa autor­ki. Mam już...

amen

Oma­wiam z pierw­szą kla­są śre­dnio­wiecz­ną poezję świec­ką. Wiersz Sło­ty „O zacho­wa­niu się przy sto­le” koń­czy „Amen”. Zapy­ta­łam z głu­pia frant: „co to zna­czy”? Z kla­sy: „A to nie anio­łek? Całe życie myśla­łam, że na koń­cu mówi...

kryzys małżeński na lekcjach z mitologii

Pytam, cze­go sym­bo­lem jest Pene­lo­pa, odpo­wia­da z werwą: „Głu­po­ty!”. Zapo­wia­dam kry­zys mał­żeństw, sko­ro nasto­lat­ko­wie są realistami 😉

amor to palindrom od roma

Popra­wa z anty­ku. Uczeń nie pamię­ta imie­nia rzym­skie­go odpo­wied­ni­ka Ero­sa. Pod­po­wia­dam: „Rzym od tyłu”. „Myzr!” – powie­dział pew­nie.   To teraz moż­na już zakła­dać kape­lę black­me­ta­lo­wą, Myzr brzmi jak z samej północy 😉

i’m sorry

To trud­ny czas zgo­dy na śmierć i pust­ki, na doda­tek iro­nia losu wybra­ła dzień z oma­wia­nym „Tre­nem For­tyn­bra­sa” Her­ber­ta – nie było to łatwe, ale pra­ca daje uko­je­nie. Prze­ko­nał mnie do tego dia­log z uczniem z inne­go kon­ty­nen­tu (pol­ski...

polski jako obcy

Jeże­li dosta­jesz od obco­kra­jow­ca, któ­re­go uczysz, zdję­cie z napi­sem: „life is too short to learn Polish”, to zasta­nów się nad sobą. [*]

emancypacja

W mojej szko­le każ­de­go roku w Dniu Nie­pod­le­gło­ści odby­wa się zjazd: nauczy­cie­le, ucznio­wie i ich rodzi­ce, rodzeń­stwo, absol­wen­ci, zna­jo­mi, zwie­rzę­ta – oglą­da­my wystę­py uczniów, jemy i roz­ma­wia­my – świę­to na weso­ło. Zwy­kle były to dni...

gorączka romantyczna

Jeże­li dosta­jesz taką wia­do­mość w ponie­dział­ko­wy ranek od abso­l­we­n­ta-che­­mi­­ka: „I wszyst­ko się wyja­śni­ło – Mic­kie­wicz mówiąc 44 nie miał na myśli powsta­nia, ani smo­leń­ska, ani Napo­le­ona. Poda­wał licz­bę kilo­dżu­li potrzeb­nych do odpa­ro­wa­nia jed­ne­go mola...

formacja wstecznie derywowana

Kolej­ny raz potwier­dzi­ło się, że lice­ali­ści nie pamię­ta­ją nic z gra­ma­ty­ki, któ­rej uczą się w szko­le pod­sta­wo­wej 🙂 Na matu­rze prób­nej wyma­ga­no od lice­ali­stów wsta­wie­nia wyra­zu pod­sta­wo­we­go dla for­ma­cji wstecz­nie dery­wo­wa­nej sło­wa “skrót”. Odpo­wiedź matu­rzy­sty jest...

erotyki

Byłam dziś na kolej­nym szko­le­niu w Szko­le Edu­ka­cji i bar­dzo pole­cam to miej­sce każ­de­mu, kto myśli o pra­cy peda­go­gicz­nej. Dziś robi­li­śmy warsz­tat inter­pre­ta­cji poezji i to przy­po­mnia­ło nam kil­ka gaf z lek­cji, gdy pro­si­my uczniów o czy­ta­nie tekstu...

Kordian a polityka 2018

Kor­dian był zbyt inte­li­gent­ny, żeby spo­koj­nie żyć w Polsc e”.

ZAGŁOBA

Zro­bi­łam głu­pi spraw­dzian, mam głu­pie odpowiedzi. 

Zawód nauczyciela

Nauczy­ciel całe życie się uczy, np. cyga­ne­ria to mniej­szość cygań­ska, a Bary­ka jako boha­ter roman­tycz­ny był asce­tą. Jest też pew­ne odkry­cie E. Lewan­dow­skiej: “wio­sną rozu­mie się ZAWÓD NAUCZYCIELA”.

Kibitki w kabaretkach

Demotywujące motywatory

Ucz się, bo nie zdasz z pol­skie­go”. “Jak to? Mam tyl­ko zale­głą kart­ków­kę i wypra­co­wa­nie”. “Wła­śnie, a cza­su mało”. “I tak nie jestem w naj­gor­szej sytu­acji”. “Myśla­łam, że rów­nasz w górę, a nie w dół”. “Nie mogę jak ktoś mnie równa...

Mickiewicz nie lubił Legii

Tron we krwi

Wrze­sień 2016: Zada­nie spraw­dza­ją­ce ich styl pisa­nia. Pierw­sza łatwa pra­ca domo­wa, zamiast wypra­co­wa­nia pro­ble­mo­we­go, opi­nia o “Tro­nie we krwi” Kuro­sa­wy: Film jest prze­ra­ża­ją­cy jak śre­dnio­wiecz­ny eks­hi­bi­cjo­ni­sta o zmro­ku na Saskiej Kępie. JEZU Ci Japończycy...

MacDonwald

Spraw­dzian wie­dzy z twór­czo­ści Szek­spi­ra. “Kto zabił Mac­Don­wal­da?” “-Bur­ger King”

Sancho Pansa

Wła­śnie uczeń uświa­do­mił mi, że ana­gram San­cho (Pan­sa) to nachos. N A C H O S. Prze­cież to jest genial­ne! Rys. Picas­so Pablo Don Kichot i San­cho Pansa 

Ofelia

I jesz­cze z lek­cji. Ostat­nie zaję­cia z “Ham­le­ta”. Uczeń nuci: “pły­nie, Ofe­lia pły­nie, po...”. Od razu tak lepiej, biesiadnie.

Wyrzucili ich z Sejmu. Jestem z nich dumna

  Kil­ka tek­stów o “moich” dzie­ciach: DZIEWCZYNA USUNIĘTA Z SEJMU MA KOMUNIKAT DLA MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO. “CHCĘ KONSEKWENCJI” Sta­cja War­sza­wa: Jak uczyć mło­dzież tole­ran­cji i akcep­ta­cji dla inno­ści? Liceum “Bed­nar­ska” ma na to sposób

Titiriti

Dalej futu­ro, zachwyt mło­dych. Nad­cho­dzi Czy­żew­ski “cip cip cip cy a cy [...] a kaj­tek na drum­li /a – u Burek skum­li /tiu-li u‑li /nie bec przy matu­li /i basi­sta hu-hu”. Z klasy:...

Najpiękniejsza praca o miłości

Na począt­ku swo­jej pra­cy zawo­do­wej pra­co­wa­łam z nie­zwy­kły­mi ucznia­mi. Ser­decz­nie ich pozdra­wiam i dzię­ku­ję za tę pro­sto­tę i szcze­rość, któ­ra do dziś popra­wia mi humor nawet w naj­gor­sze dni.

Czarownice były rude

Fio­le­to­wy gotyk” Bia­ło­szew­skie­go. Pro­szę o wyja­śnie­nie porów­na­nia “wie­że jak czar­ne sto­sy”. Już ziry­to­wa­na: “kogo palo­no na sto­sach?!”. Odpo­wiedz z sali: “cza­row­ni­ce! RUDE kobie­ty! O szlag, teraz to nie zdam”. 

Sienkiewicz problematyczny

Hen­ry Ksien­kie­wicz nie był Polakiem.