Kategoria: egzamin ósmoklasistyPage 1 of 3

Motywy literackie w „Balladynie”

Naj­waż­niej­sze moty­wy lite­rac­kie w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest symbolika w „Balladynie”?

Zna­cze­nie sym­bo­li i moty­wów wystę­pu­ją­cych w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest geneza „Balladyny”?

Oko­licz­no­ści powsta­nia „Bal­la­dy­ny”.

Postaci/bohaterowie “Balladyny”

Lista i cha­rak­te­ry­sty­ka posta­ci wystę­pu­ją­cych w “Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Kurs do egzaminu ósmoklasisty 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, opo­wia­da­nia, zapro­sze­nia, ogłoszenia. 

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu?

Warun­ki, jakie musisz speł­nić, by pra­ca była oce­nia­na w kate­go­rii „sze­ro­ki zakres słow­nic­twa”. Doty­czy egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matury. 

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu? Czyli nazwy gatunków dopasowane do lektur

Posze­rzaj słow­nic­two i pew­nie ope­ruj ter­mi­na­mi nauko­wy­mi z zakre­su lite­ra­tu­ry! Wpis zawie­ra listę lek­tur z klas VII-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i matu­ry (pod­sta­wa i roz­sze­rze­nie) – ide­al­ne do ćwiczeń!

Przykłady związków frazeologicznych do każdej lektury

Pamię­taj­cie! Aby mieć sze­ro­ki zakres języ­ka w wypra­co­wa­niu na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty lub matu­rze trze­ba dodać cho­ciaż jeden frazeologizm. 

Spójniki skorelowane – klucz do precyzyjnej komunikacji

Spój­ni­ki sko­re­lo­wa­ne to potęż­ne narzę­dzie, któ­re pomo­że Ci wyra­żać myśli jasno i pre­cy­zyj­nie. Dowiedz się, jak je sto­so­wać, aby budo­wać kla­row­ne i zro­zu­mia­łe zda­nia, któ­re z pew­no­ścią zosta­ną doce­nio­ne przez Two­ich odbiorców.

W tym artykule:

Defi­ni­cja spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych i ich znaczenie
Typo­we błę­dy w uży­ciu spój­ni­ków skorelowanych
Przy­kła­dy popraw­ne­go uży­cia spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych w róż­nych kontekstach

Henryk Sienkiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia [tabela]

Wpis przed­sta­wia szcze­gó­ło­we kalen­da­rium życia Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, od momen­tu jego naro­dzin w 1846 roku, przez klu­czo­we wyda­rze­nia zarów­no oso­bi­ste, jak i zawo­do­we, aż po śmierć w 1916 roku. Tabe­la zawie­ra daty i opi­sy naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu pisa­rza, w tym wyda­nie zna­czą­cych dzieł, podró­że, a tak­że oso­bi­ste przełomy. 

Adam Mickiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia[tabela]

Wpis zawie­ra naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia Ada­ma Mic­kie­wi­cza Od jego naro­dzin w 1798 roku, poprzez klu­czo­we momen­ty edu­ka­cyj­ne, twór­cze, aż po śmierć w 1855 roku i pochó­wek. Tabe­la zawie­ra daty oraz krót­kie opi­sy, two­rząc kla­row­ny obraz życio­ry­su Mickiewicza. 

Motywy literackie w „Zemście”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Komizm w „Zemście”: sytuacyjny, językowy i postaci [przykłady]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Czepiersińska” – czy nazwisko Podstoliny zdradza jej prawdziwe oblicze?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Papkin – cenzura a znaczenie nazwiska w „Zemście”: analiza przypadku

Pap­kin — w wyda­niu war­szaw­skim z 1853 roku, z ini­cja­ty­wy cen­zo­ra, nazwi­sko Pap­kin zosta­ło zmie­nio­ne na Pap­ka, aby unik­nąć sko­ja­rzeń z nazwi­ska­mi rosyj­ski­mi typu Pusz­kin czy Szczu­kin, co mogło­by być postrze­ga­ne jako obraź­li­we dla ówcze­snych władz car­skich.Zda­niem...

Zemsta” Fredry: co nazwiska bohaterów mówią o ich charakterach?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Kiedy piszemy jedno, a kiedy dwa „i”?

Kie­dy pisze­my „i”, a kie­dy „ii”?
Wy pyta­cie — ja odpo­wia­dam. Pro­ste wyja­śnie­nie i ćwiczenia. 

Jak mieć więcej punktów za “Język”? Musisz to wiedzieć!

Jeśli chcesz dostać w wypra­co­wa­niu dużo punk­tów za język, musisz popraw­nie zasto­so­wać co naj­mniej 4 róż­ne struk­tu­ry skła­dnio­we. Do wybo­ru masz: zda­nie poje­dyn­cze, zda­nie zło­żo­ne, zda­nie wie­lo­krot­nie zło­żo­ne, rów­no­waż­nik zda­nia, imie­sło­wo­wy rów­no­waż­nik zdania,...

Często popełniany błąd rzeczowy na egzaminie ósmoklasisty! – “Latarnik”

Niech moje doświad­cze­nie pisa­nia odwo­łań od wyni­ków egza­mi­nów pomo­że kolej­nym rocznikom. 

Arkady Fiedler – Dywizjon 303 – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

3 tytuły lektur, w których popełniacie błędy ortograficzne na egzaminie ósmoklasisty!

Zapa­mię­taj­cie pisow­nię tych tytu­łów: „Kamie­nie na sza­niec” → małe „s”„Quo vadis” → małe „v”„Pan Tade­usz” → wiel­kie „T” Każ­da inna pisow­nia to błąd orto­gra­ficz­ny. Jeże­li będzie­cie mieć wąt­pli­wo­ści, pamię­taj­cie, że zawsze...

Interpunkcja w dialogach – 3 proste zasady interpunkcji, dzięki którym nie stracisz punktów za opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty

O inter­punk­cji w dia­lo­gach – koniecz­nie to zapisz. 

8 lifehacków dotyczących zaproszenia i ogłoszenia na egzaminie ósmoklasisty

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Jak zapamiętać, kogo i w jakiej kolejności zabiła Balladyna?

Poznaj moją mnemotechnikę. 

Najczęściej popełniany błąd rzeczowy na egzaminie ósmoklasisty! “Balladyna”

Niech moje doświad­cze­nie pisa­nia odwo­łań od wyni­ków egza­mi­nów pomo­że kolej­nym rocznikom. 

Więcej form pisemnych na e8 zdawanym w 2025 roku

Od 2025 prze­sta­ną obo­wią­zy­wać popan­de­micz­ne zasa­dy zda­wa­nia egza­mi­nu, zamiast wyma­gań egza­mi­na­cyj­nych, będzie on spraw­dzał opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści zawar­tych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej szko­ły pod­sta­wo­wej, a więc lista form pisem­nych się wydłu­ży. Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulubionym...

Dłuższa lista lektur na e8 zdawanym w 2025 roku

Jeśli nie będzie zmian, egza­min ósmo­kla­si­sty w 2025 będzie naj­trud­niej­szy w historii! 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024 – webinar dla nauczycieli i nauczycielek

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI – Liter​ka​.pl

Czy Jacek Soplica dostał czarną polewkę?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

EkoEksperymentarium – darmowa interaktywna lekcja o ekologii, języku polskim, nowomowie, opiniach, faktach, perswazji i anipulacji

Dar­mo­wa lekcja 

Radio ZET: rozwiązuję na żywo egzamin ósmoklasisty

Pierw­szy w sie­ci klucz odpowiedzi 

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egza­min ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. za nami! Jakie były tema­ty wypra­co­wań, co zna­la­zło się w teście i jakich odpo­wie­dzi nale­ża­ło udzie­lić? Moje pro­po­zy­cje roz­wią­zań zadań znaj­dzie­cie w roz­mo­wie w Radio Zet poni­żej: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​K​5​b​y​O​M​g​a​Y0A Jakie były...

Egzamin ósmoklasisty na żywo w Radio​ZET​.pl [23.05.2023 r.]

Pierw­sze roz­wią­za­nia w sieci. 

Éric Emmanuel Schmitt — Oskar i Pani Róża

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ponad 3h, kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmoklasisty

Zagranicą czy za granicą? Jak to jest z tymi granicami w języku polskim?

Wyja­śnie­nie zasad pisow­ni i ćwiczenia 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

Spotkanie dla młodych miłośników serii o Felixie, Necie i Nice – Baba od polskiego i Ursynoteka [warsztaty pisania opowiadań]

Warsz­ta­ty z pisa­nia dla najmłodszych

Przykład rozprawki: Czy literatura uczy człowieka, jak żyć?

Przy­kład roz­praw­ki napi­sa­nej przez ósmo­kla­si­stę. Publi­ko­wa­ne za zgo­dą autora.

RADY BABY: Czym się lepiej nie kierować, wybierając szkołę i profil klasy?

Ciot­ka dobra rada oraz infor­ma­cje o super sty­pen­dium, w któ­rym dają piz­zę, lek­cje języ­ka, inter­nat, piz­zę i dodat­ko­we fun­du­sze na rozwój. 

Warsztaty dla ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Pod­su­mo­wa­nie ostat­nich warsz­ta­tów na żywo w tym roku. A Ty chcesz mnie w swo­jej szkole?

Felix, Net i Nika – seria

Pomy­sły na lek­cje z książ­ka­mi z serii Felix, Net i Nika”. 

W jaki sposób lektury uczą nas o przeszłości?

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

patriotyzm

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “Pozła­ca­nej rybki”

Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “W pusty­ni i w puszczy”

Przykład rozprawki: Czy znane polskie przysłowie: “Cudze chwalicie, swego nie znacie” nie straciło na aktualności?

Przy­kład roz­praw­ki napi­sa­nej przez ósmoklasistę. 

Kampania społeczna: zażyj środków stylistycznych ;) Pomysł na lekcje

Łyk­nij tro­chę środ­ków artystycznych 😉 

KOREPETYCJE w wakacje – zapisy przez Internet

Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne korepetycje.
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 – poradnik krok po kroku

Trzy pro­ste kro­ki — ostat­nia wal­ka na argumenty,

Perspektywy: omawiam dzisiejszy egzamin ósmoklasisty (LIVE)

E8, a na nim “Zemsta”

Powtórka z lektur - przed E8

Lista ćwiczeń i linków do powtórki z lektur obowiązkowych.

Przykład opowiadania: napisz opowiadanie, w którym Guślarz wzywa duszę Balladyny

Przy­kład uczniow­skiej pra­cy twór­czej (publi­ku­ję za zgo­dą autorki).

XXXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy: mój wykład o rozprawce

Łączy nas rozprawka 🙂

Egzamin ósmoklasisty: rozpoznawanie tekstu po fragmencie

Zobacz dotych­cza­so­we zada­nia i zagraj w grę, dzię­ki któ­rej poćwi­czysz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia tekstów

Przykład rozprawki: Czy z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności?

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

Przykład rozprawki: Czy kierowanie się dobrem innych daje szczęście

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

Przykład rozprawki: Czy bohaterowie utworów literackich mogą być autorytetami dla współczesnej młodzieży?

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep