Kategoria: egzamin ósmoklasistyPage 1 of 2

PLANER 2021

PLANER 2021 — egza­min ósmok­la­sisty i matura

imiesłów

Imiesłowy — zmo­ra uczniów i wszys­t­kich, którzy piszą. Wymusza­ją konkret­ną skład­nię i inter­punkcję. Jeśli nadal nie wiesz, jak staw­iać przecin­ki, a rozbio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stroną — staraj się unikać imiesłowów. IMIESŁÓW (hybry­da czasownika…

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szyku­je dwa spotka­nia przedegza­m­i­na­cyjne dla osób uczą­cych się w szkołach pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych (na żyw­ca, ale przed kamerą). Zapraszam zain­tere­sowanych, będę przestaw­iała autorskie pro­gramy pisa­nia tek­stów (testowane na ludzi­ach), powiem jak planować pracę, co…

jak napisać artykuł?

TEMAT: W two­jej szkole ukazu­je się walen­tynkowy numer gazet­ki szkol­nej Napisz artykuł pod tytułem: Czy miłość może coś zmienić w życiu człowieka?  Odwołaj się do wybranej lek­tu­ry obow­iązkowej, a także do innych przykładów z lit­er­atu­ry i/lub…

Balladyna — Juliusz Słowacki

tytuł: Bal­la­dy­na. Trage­dia w pię­ciu aktach  autor: Juliusz Słowac­ki  epo­ka: roman­tyzm czas pow­sta­nia: XIX wiek; 1839 r. — wydana w Paryżu, bo Słowac­ki był tam wtedy na emi­gracji. rodzaj: dra­mat gatunek: trage­dia (dra­mat…

wstępy w rozprawkach

Na korepety­c­jach mam uczniów, którzy zgłasza­ją się z prośbą o pomoc związaną z ich lękiem przed białą kartką. Kom­plet­nie nie wiedzą, jak pisać wstępy. Par­al­iżu­je ich to. Mam nadzieję, że ten przepis pomoże opanować lęki. Najpierw…

TEMATY WYPRACOWAŃ

W trosce o uczniów, nauczy­cieli i siebie postanow­iłam udostęp­nić bazę tem­atów wypra­cow­ań przez­nac­zonych dla uczniów szkół pod­sta­wowych. Będę ją oczy­wiś­cie jeszcze rozbu­dowywać. Tem­aty biorę z sieci, arkuszy egza­m­i­na­cyjnych, zajęć z ucz­ni­a­mi i mam nadzieję…

introwertyk a ekstrawertyk

EKSTRAWERTYCY: lubi poz­nawać nowych ludzi, zagadu­je, uczy się nowych rzeczy, cią­gle gdzieś wychodzi, nie może usiedzieć w miejs­cu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza — typowy sar­ma­ta, robi, zan­im pomyśli,…

Procesy fonetyczne: udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

O tym, czym jest głos­ka, poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/gloska-i-litera/ O samogłoskach poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/samogloski/ O spółgłoskach i ich podziale poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/30/spolgloski/ Jak rozpoz­nać pro­cesy? uproszcze­nie grupy spółgłoskowej — zni­ka nam głos­ka trud­na do wymówienia…

zdania złożone — ćwiczenia

TEORIA: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/18/zdania-zlozone/ Poważny jest człowiek, który nie odnosi się poważnie do rzeczy niepoważnych.  Pamię­ta­jmy, że Pol­s­ka pośród nar­o­dów jest dużą myszą.  Ja się zas­tanaw­iam, czy w ogóle ist­nieje dobry sposób na życie. Cza­sem trze­ba postaw­ić kołnierz,…

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — autorzy i tytuły lek­tur obow­iązkowych [Kahoot!] Dla nauczy­cieli: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj…

list

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY relacji Ligii i Winicjusza, bohaterów powieś­ci his­to­rycznej Hen­ry­ka Sienkiewicza pt. Quo vadis. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj babie,…

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzi­ady cz. II Adam Mick­iewicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka — roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, który odby­wał się w Zadusz­ki (2 listopa­da) na ter­e­nach wschod­nich, Litwie i Białorusi rodzaj lit­er­ac­ki: dra­mat gatunek lit­er­ac­ki: dra­mat roman­ty­czny (miesza­ją się…

Latarnik — Henryk Sienkiewicz

Latarnik  Hen­ryk Sienkiewicz czas pow­sta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lit­er­ac­ki: epi­ka gatunek lit­er­ac­ki: now­ela (krót­ki utwór jed­nowątkowy, źle się dzieje w życiu bohat­era, ale jakieś wydarze­nie odmieni jego los) geneza: inspiracją była…

Syzyfowe prace — Stefan Żeromski

(notat­ki pow­stały w trak­cie korepety­cji, ale niech służą wszys­tkim) tytuł: trud bezsen­sowny, bez skutku tak jak fraze­o­log­iczny Syzyf — taka jest rusy­fikac­ja, nie da się wyko­rzenić pol­skiej kulury bohaterowie: Bernard Zygi­er — nowy, pojaw­ia się w siódmej…

perswazja i manipulacja

per­swaz­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, z log­iczną argu­men­tacją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­chorowała i musi­ała mieć znów lekc­je online manip­u­lac­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, jest nieety­cz­na, pod­stęp, to ukry­wanie prawdy,…

ogłoszenie

ogłosze­nie: dla kogo? co ogłasza­sz? dlaczego?  jakiej okazji? na co?  ustal datę, godz­inę, miejsce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…” dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo specjalnie…

JACEK SOPLICA — GODNY REHABILITACJI?

Przykład­owe argu­men­ty, które warto stworzyć przed pisaniem mowy prokuratora/adwokata w spraw­ie Jac­ka Sopl­i­cy:  Jak napisać przemówie­nie:  Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -…

części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI ZDANIA RZECZOWNIK ->kto? co? licz­ba: mnogą i poje­dynczą*rodza­je: męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)dek­li­nac­ja: mam — mianown­ik — kto? co?dom — dopeł­ni­acz — kogo? czego?cały — celown­ik — komu? czemu?biały — biernik — kogo? co?nad — narzęd­nik — z kim?…

zaimek zwrotny „się”

cza­sown­i­ki zwrotne w zda­niu:  np. myję się, spy­tał się — zaimek „się” wys­tępu­je po cza­sown­iku wyjątek: jeżeli wypa­da na końcu zda­nia — wtedy przed cza­sown­ikiem odmi­ana przez przy­pad­ki: D. siebie C. sobie B. siebie, się N. sobą…

środki językowe niezbędne do egzaminu ósmoklasisty

porów­nanie — X jak Y porów­nanie home­ryck­ie — w Panu Tadeuszu rozbu­dowane porów­nanie na min. 5 wer­sów i odnosi się do przy­rody np. Achilles pędz­ił w stronę Hek­to­ra niczym orzeł polu­ją­cy na swo­ją ofi­arę….. epitet — coś określa coś, przymiotnik;…

zaproszenie

ZAPROSZENIE Tytuł Zaprasza­sz: kogo i na co? Ustal datę, godz­inę, miejsce Dlaczego? po co? z jakiej okazji? na co? — przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa Dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo spec­jal­nie się ubrać. Kto…

rozprawka — przepis od baby

POLECENIE: Pieniądze szczęś­cia nie dają — jeżeli tem­at rozpraw­ki jest w try­bie zda­nia ozna­j­mu­jącego to łatwiej zgodz­ić się z tezą  Jeżeli jed­nak masz pytanie w rozpraw­ce pytanie np.  Czy pieniądze dają szczęś­cie? — Wtedy ty będziesz…

data egzaminu ósmoklasisty

Aktu­al­nie ósmok­lasiś­ci przys­tąpią do egza­m­inów pod koniec maja — tak jak ich poprzed­ni­cy. Covid pokazał, że moż­na opóźnić egza­miny o miesiąc. Ma to swo­je plusy i minusy. Egza­miny wewnętrzne do liceów odbędą się przed egza­m­i­na­mi państ­wowy­mi.  język polski…

Będzie na żywca! LIVE dla ósmoklasistów i ich rodziców

Dzień dobry! A ter­az coś dla Insta­gramow­iczów. Na kanale @mat.em.study — tutaj: https://www.instagram.com/mat.em.study/ będzie LIVE dla przyszłorocznych ósmok­la­sistów i ich rodz­iców. Zapraszam 12.09.2020 o godz. 17.00. Odpowiem na wszys­tkie pyta­nia doty­czące egza­minu z języ­ka pol­skiego. Już dzisiaj…

przykład rozprawki

W polece­niu rozpraw­ki zna­j­du­je się teza, która stanowi pointę wier­sza Czesława Miłosza pt. “Zak­lę­cia ojca”; mianowicie: “Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła”.  Poniżej przed­staw­iam Wam przykład wypra­cow­a­nia, które pow­stało w trakcie…

życiorys — instrukcja pisania

w lewym górnym rogu: imię i nazwisko, pod nim adres tele­fon, mail — czcionka Times New Roman 10, inter­linia 1 w prawym górnym rogu miejs­cowość i data, Times New Roman, inter­linia 1 zrób trzy entery i na środku…

związki frazeologiczne

pamiętnik

JAK PISAĆ PAMIĘTNIK? To bard­zo proste, zadanie sprawdza zna­jo­mość lek­tu­ry i wyobraźnię. Pamię­ta­j­cie jed­nak o zasadach. ZASADY PISANIA PAMIĘTNIKA: Musi mieć wstęp, rozwinię­cie i zakończe­nie; Nar­ra­tor pier­ws­zoosobowy licz­by poje­dynczej;  We wstępie i rozwinię­ciu należy…

zdania złożone — teoria

Co robić? Szukasz zda­nia nadrzęd­nego, z niego wyni­ka pytanie, na które odpowiedź jest w zda­niu podrzęd­nym. To, jakie zadasz pytanie, decy­du­je o typ­ie zda­nia podrzęd­nego. Nie ma pytań? Są to zda­nia w relacji współrzęd­noś­ci. ZDANIA

zdania wielokrotnie złożone — ćwiczenia

TEORIA: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/18/zdania-zlozone/ ZDANIA ZŁOŻONE: https://babaodpolskiego.pl/2020/11/05/zdania-zlozone-cwiczenia‑2/ Świado­mość tego, że życie jest krótkie, nie może odwieść nas od korzys­ta­nia z jego uroków ani pocieszyć nas w kłopotach, jakich nam ono przys­parza.  Lubię filmy, ale wolę czy­tać powieś­ci Jane…

kłótnia/spór

MOTYW: kłótnia/spór ”Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — spór o zamek, który zami­ast należeć do Horeszków, jest w posi­ada­niu Sopliców, Pod­ko­morzy ma zadanie rozwiązać ten spór, ale ostate­cznie Hra­bia z Dobrzyński i Ger­wazym orga­nizu­je zajazd na Soplicowo…

zdrada

MOTYW: zdra­da “Świtezianka” Adam Mick­iewicz — strz­elec w borze mimo tego, że obiecał pani Świtezi wierność, to ją zdradza, przez co spo­ty­ka go kara; ”Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — zamek jest w posi­ada­niu Sopliców zamiast…

natura

MOTYW: natu­ra “Świtezianka” Adam Mick­iewicz — w półświetle księżyca, w ciem­nym borze, nad jeziorem Świteź; przy­ro­da jest świadkiem wydarzeń i strzeże tajem­ni­cy; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — opis lasów i pól, natu­ra opieku­je się bohaterami,…

bohater/bohaterstwo

MOTYW: bohater/bohaterstwo “Redu­ta Ordona” Adam Mick­iewicz — o walce z Moskala­mi, Ordon jest bohaterem, który się poświęca, wysadza się wraz z redu­tą, by Moskale przy okazji też zginęli; “Śmierć Pułkown­i­ka” Adama Mick­iewicza — wiersz…

tęsknota

MOTYW: tęsknota “Tren VII” Jan Kochanows­ki — śmierć określona jako sen żelazny, cier­pi z powodu pust­ki w domu, gdy patrzy na ubra­nia i wstążki córki; żałuje, że dziecko nie miało szan­sy dorosnąć; „Latarnik” Hen­ryk Sienkiewicz…

tradycja/zwyczaje/świeta

MOTYW: tradycja/zwyczaje/święta „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — obrzęd dziadów w noc Zaduszek, pole­ga na mod­l­itwie za dusze, które prze­by­wa­ją w czyśćcu; daje się im także ziar­na, różne pożywienie; obrzęd prowadzi Guślarz na tere­nie cmentarza,…

zwycięstwo

MOTYW: zwycięstwo “Redu­ta Ordona” Adam Mick­iewicz — o walce z Moskala­mi, Ordon jest bohaterem, który się poświęca, wysadza się wraz z redu­tą, by Moskale przy okazji też zginęli; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — pokonanie…

tchórzostwo

MOTYW: tchórzostwo „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Jacek Sopli­ca po zabi­ciu stol­ni­ka Horesz­ki, zami­ast przyznać się do winy i stanąć przed sądem, ucieka i zosta­je zdra­j­cą; “Zem­s­ta” Alek­sander Fre­dro — Pap­kin uważa się za najmądrzejszego, najbardziej…

śmierć

MOTYW: zbrod­nia „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — zły Pan bła­ga o to, by traf­ić do piekła, bo ma już dość cier­pi­eń w czyśćcu, ponieważ jego ofi­ary przemieniły się w pta­ki: kruk to zbity na śmierć mężczyzna,…

zbrodnia

MOTYW: zbrod­nia „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — zły Pan bła­ga o to, by traf­ić do piekła, bo ma już dość cier­pi­eń w czyśćcu, ponieważ jego ofi­ary przemieniły się w pta­ki: kruk to zbity na śmierć mężczyzna,…

duma/pycha

MOTYW: duma/pycha “Zem­s­ta” Alek­sander Fre­dro — Pap­kin uważa się za najmądrzejszego, najbardziej obytego w świecie i świetnego wojown­i­ka, a jest jedynie tchórzem; jest zubożałym szlach­ci­cem, którego utrzy­mu­je Cześnik, liczy na małżeństwo z Klarą; jest zakłamany…

dzieciństwo

MOTYW: dzieciństwo “Tren VIII” Jan Kochanows­ki — kon­trast cier­pi­enia i pustego domu z radością małej Urszul­ki, która spraw­iała, że wszys­tkim domown­ikom chci­ało się żyć; „Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — trudne dzieciństwo Ebenez­era Scrooge’a…