Kategoria: przykładowe prace NOWA MATURA

Pra­ce uczniow­skie, publi­ko­wa­ne za zgo­dą autorów/ek.

Kurs maturalny 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, ana­li­zo­wać tek­sty i pew­nie radzić sobie z matu­rą ustną. 

Realizm i fantastyka. Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze literackim — przykład wypracowania (poziom rozszerzony) od CKE

CKE poka­zu­je i oce­nia przy­kła­do­we wypracowanie. 

Człowiek – istota pełna sprzeczności — przykład wypracowania od CKE

CKE poka­zu­je i oce­nia przy­kła­do­we wypracowanie. 

PRZYKŁAD WYPRACOWANIA MATURA 2023: Żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Rozważ, jaką rolę w literaturze pełni aluzja

Przy­kła­do­wa pra­ca publi­ko­wa­na za zgo­dą Autorki. 

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do MATURY w nowej formule

Zapra­szam na corocz­ną pigu­łę, bo piguł­ką ona nie będzie, wie­dzy doty­czą­cej egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Omó­wię wszyst­kie ele­men­ty egza­mi­nu i podzie­lę się moimi uwa­ga­mi i meto­da­mi na to, jak zdać go z moż­li­wie naj­wyż­szym wyni­kiem i bez stre­su. Tak! Bo będzie­cie pew­ni, co robić. 

MATURA ROZSZERZONA / TEST DIAGNOSTYCZNY: Rozważ, jaką rolę w utworze literackim pełni konstrukcja czasu. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej

Przy­kła­do­we rozwiązanie 

MATURA ROZSZERZONA / TEST DIAGNOSTYCZNY: Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie.

Przy­kła­do­we rozwiązanie 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep