Kategoria: MATURA USTNAPage 1 of 3

Sprawdź, czy zdasz! CKE opublikowała 4 nowe testy maturalne i koniecznie musisz je zrobić, zanim napiszesz maturę!

Spró­buj roz­wią­zać nowe testy matu­ral­ne opu­bli­ko­wa­ne przez CKE

Najważniejszy live, w którym musisz wziąć udział przed maturą z polskiego!

Dar­mo­wy dostęp do trans­mi­sji tyl­ko przez 24h – po tym cza­sie dostęp do live’a będzie płat­ny! Zaproś zna­jo­mych matu­rzy­stów i bądź z nami w ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia o 20:00!

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Pytania niejawne na maturze ustnej z polskiego 2024

Jakie pyta­nia nie­jaw­ne mogą poja­wić się na matu­rze ust­nej z pol­skie­go 2024? Pula pytań jest dostęp­na ZA DARMO!

Przeciek na maturze ustnej 2024? CKE opublikowała 15 zestawów zadań i pytań niejawnych z datą 11 maja 2024 r.!

Czy to moż­li­we, żeby CKE opu­bli­ko­wa­ła przy­pad­ko­wo 15 zesta­wów zadań na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go, któ­re były prze­zna­czo­ne na 11 maja 2024 r.? Choć to brzmi nie­praw­do­po­dob­nie – takie wła­śnie arku­sze poja­wi­ły się na stro­nie Centralnej...

Kurs maturalny 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, ana­li­zo­wać tek­sty i pew­nie radzić sobie z matu­rą ustną. 

Jak funkcjonalnie wprowadzić kontekst w wypracowaniu na maturze?

O co cho­dzi z tymi kon­tek­sta­mi? Co trze­ba zro­bić, by były uzna­ne za funkcjonalne? 

Maturzyści co roku zadają te same 2 pytania przed maturą ustną: czy można robić notatki na zestawach zadań i czy można potem wziąć kartki do domu?

czy moż­na robić notat­ki na zesta­wach zadań i czy moż­na potem wziąć kart­ki do domu?

Czy matura ustna jest straszna?

Nic a nic! Jeże­li wyda­je ci się, że ludzie w komi­sji będą tyl­ko czy­hać na two­je potknię­cia i wytkną nie­wie­dzę, to jesteś w błę­dzie! Co roku tysią­ce matu­rzy­stów po wyj­ściu z egza­mi­nu mówią to samo: że nauczy­cie­le z komi­sji byli sym­pa­tycz­ni, a rozmowa...

Czy po maturze ustnej komisja ogłosi publicznie wynik i inni będą wiedzieć, czy zdałaś?

Seria o matu­rze ust­nej. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Dwie super istotne rzeczy, które pomogą przygotować się do matury ustnej, a nikt ich nie robi

Cykl: pora­dy przed matu­rą ustną!

Naucz się pytań jawnych, a zdasz maturę pisemną?

Test histo­rycz­no­li­te­rac­ki na matu­rze z pol­skie­go a pyta­nia jaw­ne. Ile pro­cent moż­na dostać, zna­jąc tyl­ko odpo­wie­dzi na pyta­nia z matu­ry ustnej?

Jak powinna wyglądać wypowiedź na maturze ustnej? Zobacz przykładowe opracowania na YouTube!

Ucz się z YouTube! 

09.05.2023 |19.00| Matura ustna — odprawa z Babą od polskiego

Pyta­nia jaw­ne i niejawne.
Matu­ra w obu formułach. 

Do maja coraz mniej czasu, ale z moim pakietem opracowań 110 pytań jawnych na maturę ustną damy radę przygotować się na 100% ????

Mam dla Cie­bie propozycję 

Ważna statystyka dla tegorocznych maturzystów

To ozna­cza, że nie musisz uczyć się tych lek­tur na pamięć od A do Z ????????

11.03 – SALON EGZAMINACYJNY – Perspektywy, EXPO XXI – prelekcja o maturze ustnej

Nie możesz być oso­bi­ście? Wska­kuj tu po prezentacje!

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

Jacek Dukaj – Katedra

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie „Kate­dry”

Antygona – Sofokles

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Anty­go­ny”

Homer – Iliada

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – streszczenie i omówienie

Omó­wie­nie “Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmiercią”

Kwiatki św. Franciszka – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie lek­tu­ry “Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka z Asyżu”

Legenda o św. Aleksym – streszczenie i omówienie

Omó­wie­nie “Legen­dy o św. Aleksym”

średniowiecze – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć ze śre­dnio­wie­cza? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Nowa matura – nie siej paniki i tak jest już chaos

Orę­dzie o plu­sach i minu­sach egzaminu. 

Matura ustna 2024 i 2025

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

Warsztaty dla maturzystów w Mińsku Mazowieckim

Warsz­ta­ty matu­ral­ne, czy­li tour­née baby po szkołach

CKE opublikowało pytania na maturę ustną 2024

Dobre wie­ści!

Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw wese­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski zawie­rał lite­ra­tu­ra? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Roz­pra­wa z naro­do­wy­mi mita­mi. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sym­bo­licz­ny sens cho­cho­le­go tań­ca w kon­tek­ście pol­skiej kul­tu­ry i histo­rii. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cja świa­ta reali­stycz­ne­go i fan­ta­stycz­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Lite­rac­kie por­tre­ty kobiet. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Jakie są spo­so­by wal­ki ze złem i moral­nym upad­kiem czło­wie­ka? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Matura ustna – zagadnienia z Biblii z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych Biblii na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia ze „Zbrodni i kary” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Zbrod­ni i kary” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Mia­sto jako prze­strzeń destruk­cji. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Wal­ka czło­wie­ka ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2024 i 2025.

Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Obraz mia­sta i jego miesz­kań­ców. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Cze­go moż­na dowie­dzieć się o natu­rze ludz­kiej z lite­ra­tu­ry? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2024.

Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sym­bo­li­ka naro­do­wa i jej funk­cja w utwo­rze lite­rac­kim. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich / Symboliczne znaczenie widm i zjaw. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rola duchów, widm i zjaw w utwo­rach lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024 i 2025.

Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jak reali­zo­wa­ny jest w lite­ra­tu­rze motyw tań­ca? / Sym­bo­licz­ny sens tań­ca ? Motyw tań­ca – Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024 i 2025.

Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Funk­cja pro­roctw i prze­po­wied­ni w utwo­rach lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wpro­wa­dze­nie: Śre­dnio­wie­cze było epo­ką, w któ­rej istot­ną rolę odgry­wa­ło hasło memen­to mori, czy­li ostrze­że­nie, że nale­ży pamię­tać o śmier­ci i być na nią goto­wym. Ludzie obco­wa­li na co dzień z wizją odej­ścia z tego świa­ta. Przy­po­mi­na­ły o tym teksty...

Asceza jako wartość / postawa życiowa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wpro­wa­dze­nie: Asce­za to wyzby­cie się dóbr mate­rial­nych i powie­rze­nie życia Bogu. W chrze­ści­jań­stwie asce­za łączy się z taki­mi cno­ta­mi jak czy­stość (porzą­dek moral­ny w miło­ści), ubó­stwo (prze­ci­wień­stwo mate­ria­li­zmu) oraz posłu­szeń­stwo. Asce­za poja­wia się także...

Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp: Motyw ars bene morien­di – sztu­ki pięk­ne­go umie­ra­nia odgry­wał istot­ną rolę w lite­ra­tu­rze śre­dnio­wie­cza. Miał on bowiem wymiar mora­li­za­tor­ski; wska­zy­wał pra­wi­dło­we wzor­ce zacho­wań oraz pre­zen­to­wał szla­chet­ne posta­wy, któ­ry­mi powin­ni wykazywać...

Matura ustna – zagadnienia z “Legendy o świętym Aleksym” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” na matu­rę 2024 i 2025.

Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Reflek­sja nad naro­dem jako temat utwo­rów lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów “Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2024 i 2025 z języ­ka polskiego.

Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów “Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp (wpro­wa­dze­nie): Etos rycer­ski to zbiór norm, któ­rych powi­nien prze­strze­gać każ­dy rycerz. Wśród naj­waż­niej­szych zasad wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi: goto­wość do wal­ki (i śmier­ci) w obro­nie ojczy­zny i reli­gii, dobre uro­dze­nie (naj­le­piej w rodzinie...

Matura ustna – zagadnienia z „Pana Tadeusza” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pana Tade­usza” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Wesela” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Wese­la” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Pieśni o Rolandzie” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pie­śni o Rolan­dzie” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Pieśń o Rolandzie – Josef Bedier – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Pie­śni o Rolandzie”

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep