Kore­pe­ty­cje online:

100 zł/ 60 min – ucznio­wie szko­ły podstawowej

150 zł/ 60 min – licealiści

200 zł/ 60 min – studenci

Zaję­cia week­en­do­we płat­ne 200%

spo­tka­nia live – ceny w wyda­rze­niach na Facebooku

20 zł – pla­ne­ry z roz­kła­dem pra­cy podzie­lo­nym na tygo­dnie i miesiące 


Za każ­de zaję­cia wysta­wiam fak­tu­rę lub rachunek.

Moi ucznio­wie dosta­ją dostęp do taj­nych grup na Face­bo­oku z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi i zada­nia­mi dopa­so­wa­ny­mi do ich potrzeb. 


Copyw­ri­thing (wyce­na indy­wi­du­al­na):
Lan­ding Page
tekst zaple­czo­wy
tekst SEO
pro­wa­dze­nie fanpejdży

Pisa­nie tek­stów:
25zł/1800 zna­ków + koszt korek­ty 0,08zł za słowo;

Redak­cja i korek­ta:
0,08 zł/słowo tek­stu źródłowego;