Kore­pe­ty­cje online:

130 zł / 50 min – przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, tak­że osób obcojęzycznych

130zł / 50 min – przy­go­to­wa­nie do kon­kur­sów kuratoryjnych

150 zł / 50 min – przy­go­to­wa­nie do matu­ry z języ­ka polskiego

150 zł / 50 min – przy­go­to­wa­nie do matu­ry z filozofii

150 zł / 50 min – przy­go­to­wa­nie do olim­piad (zna­my zasa­dy, jeste­śmy fina­list­ka­mi), debat

160 zł / 50 min – kore­pe­ty­cje dla osób stu­diu­ją­cych (filo­lo­gia pol­ska, kla­sycz­na; logi­ka, nauka łaciny); 

200 zł / 50 min – kore­pe­ty­cje z pisa­nia prac dyplo­mo­wych (budo­wa wstę­pu, roz­dzia­łów, biblio­gra­fii, przy­pi­sów, język pra­cy nauko­wej – to nie jest napi­sa­nie pra­cy!!! – takich ofert nie przyjmujemy)

oraz (nowość!)

90 zł / 50 minut – przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z matematyki

tłu­ma­cze­nia biz­ne­so­we – język angiel­ski – indy­wi­du­al­na wycena 

pisa­nie tek­stów: 25zł /1800 zna­ków + koszt korek­ty 0,08zł za słowo;

redak­cja i korek­ta: 0,08 zł/słowo tek­stu źródłowego


Moi ucznio­wie dosta­ją dostęp do taj­nych grup na Face­bo­oku z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi i zada­nia­mi dopa­so­wa­ny­mi do ich potrzeb. 

REGULAMIN KOREPETYCJI

  1. Zaję­cia odby­wa­ją się za pośred­nic­twem plat­for­my Zoom. Warun­kiem uczest­nic­twa jest uprzed­nie zało­że­nie i skon­fi­gu­ro­wa­nie dar­mo­we­go kon­ta na platformie.
  2. Warun­kiem uzy­ska­nia dostę­pu do nie­zbęd­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas kore­pe­ty­cji jest posia­da­nie kon­ta w dar­mo­wej dome­nie .gma​il​.com.
  3. Oso­by korzy­sta­ją­ce z kore­pe­ty­cji mają obo­wią­zek dys­po­no­wać sta­bil­nym łączem inter­ne­to­wym umoż­li­wia­ją­cym spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie zajęć.
  4. Za każ­dą usłu­gę wysta­wiam fak­tu­rę lub rachu­nek (NIP fir­my 8222229457).
  5. Ter­min płat­no­ści za zaję­cia to 30 dni od dnia wysta­wie­nia fak­tu­ry lub rachun­ku za poprzed­ni miesiąc.
  6. Bez­płat­ne odwo­ła­nie zajęć jest moż­li­we tyl­ko na 24 godzi­ny przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem. Nie­sta­wie­nie się na spo­tka­niu onli­ne lub odwo­ła­nie zajęć na mniej niż 24 godzin przed zaję­cia­mi wią­że się z koniecz­no­ścią opła­ce­nia 100% kwo­ty za lekcję.
  7. Decy­du­jąc się na kore­pe­ty­cje, akcep­tu­jesz warun­ki regulaminu.Rekomendacje

Baba od polskiego
5.0
Based on 17 reviews
powe­red by Face­bo­ok
Igor Rojek
Igor Rojek
2021 – 03-21T21:59:14+0000
Faj­na oraz dokład­na ana­li­za i oce­na pra­cy. Pro­sto i bez­po­śred­nio. Pole­cam
Kamil Siegmund
Kamil Sieg­mund
2021 – 02-07T19:33:39+0000
Ewa Ulicz
Ewa Ulicz
2020 – 06-16T14:34:09+0000
Nasze życie „szkol­ne” dzie­li­my na „przed Ane­tą” i „po Ane­cie”. Przed Ane­tą wizja wypra­co­wa­nia roz­wa­la­ła cały week­end,... po Ane­cie syn mówił: „Jesz­cze tyl­ko wypra­co­wa­nie, zro­bię w pół godzi­ny”. Dziś zda­wa­li­śmy pol­ski na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty i jeste­śmy spo­koj­ni, bo wyni­ki z prób­nych lądo­wa­ły mię­dzy 90 a 100%. Bar­dzo dzię­ku­je­my!read more
Anna Adamiak
Anna Ada­miak
2020 – 02-24T20:52:55+0000
la mejor mujer del Mun­do!
Maja Wachowska
Maja Wachow­ska
2019 – 08-19T13:54:31+0000
Mia­łam oka­zję (phi! zaszczyt!) przy­go­to­wy­wać się do matu­ry u boku Ane­ty przez 3 mie­sią­ce i muszę przy­znać, że był to... dla mnie czas nie­sa­mo­wi­cie pro­duk­tyw­ny, ale tym samym nie­oczy­wi­sty. Nigdy nie sądzi­łam, że po tym jak na pierw­szych zaję­ciach led­wo wydu­ka­łam swo­je imię, na ostat­nim spo­tka­niu będzie­my się dzie­li­ły gru­ziń­skim chle­bem i swo­bod­nie roz­ma­wia­ły o lite­ra­tu­rze i życiu. Ane­ta jest nauczy­ciel­ką jedy­ną w swo­im rodza­ju, któ­ra pozwa­la na nie­sa­mo­wi­tą swo­bo­dę pod­czas lek­cji i fak­tycz­nie potra­fi wzbu­dzić w ludziach chęć do nauki. Przy­szłam do niej jedy­nie z proś­bą o pomoc z matu­rą ust­ną, po czym zde­cy­do­wa­łam się na pisa­nie matu­ry roz­sze­rzo­nej z pol­skie­go. Dzię­ki ogro­mo­wi mate­ria­łu, przy­jem­nej pra­cy i pil­nym oku Ane­ty napi­sa­łam ją na 100% . Przez wie­le lat mojej edu­ka­cji w publicz­nych lice­ach wal­czy­łam z lękiem wypo­wia­da­nia się na forum, a dzię­ki babie od pol­skie­go na samej ust­nej led­wo zmie­ści­łam się w cza­sie mak­sy­mal­nym, danym na wypo­wiedź. Nie zli­czę ile cier­pli­wo­ści mi oka­zy­wa­ła, pod­czas gdy wie­lo­krot­nie zaci­na­łam się pod­czas ‘prób­nych ust­nych’ i ile swo­je­go cza­su poświę­ci­ła na wspie­ra­nie mnie przy apli­ka­cji na stu­dia. Baba od pol­skie­go jest oso­bą posia­da­ją­cą ogrom­ną wie­dzę, przy któ­rej nauka prze­sta­je być mozol­nym wku­wa­niem, a sta­je się pasją. Dzię­ki Ane­cie zro­zu­mia­łam, że mię­dzy ucznia­mi i nauczy­cie­lem nie musi ist­nieć dystans, a nawet jest w sta­nie poja­wić się szcze­ra przy­jaźń ☺️ Kor­ki z babą pole­cił mi mój dobry zna­jo­my, a teraz i ja z nama­wiam wszyst­kich innych! Oczy­wi­ście dzię­ku­ję za naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do matu­ry, jakie mogłam sobie wyma­rzyć 😊read more
Ewa Noworzyn-Pilch
Ewa Nowo­rzyn-Pilch
2019 – 04-09T11:22:28+0000
Kom­pe­tent­nie, inte­li­gent­nie, inspi­ru­ją­co, humo­ry­stycz­nie
Barbara Błaszkiewicz
Bar­ba­ra Błaszkiewicz
2018 – 12-27T12:00:30+0000
INTERESUJACENIEKIEDYZASKAKUJACEKOMENTARZE .UMIEJETNOSC TRAFNYCH RIPOST DOTYCZACYCH ROZNYCH POMYSLOW... LITERACKICH.ALE.PRZEDE WSZYSTKIM NAZWABABA OD POLSKIEGOBARDZOCIEPLANAZWA.JA TEZ JESTEMBABA OD POLSKIEGO OD DLUUUGICH LATSZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ.KOCHAM TE PRA​CE​.TO BYL MOJ WYMARZONY ZAWODTAK ZOSTALO .read more
Monika Rakowska
Moni­ka Rakowska
2018 – 07-08T07:57:04+0000
Pole­cam z całe­go ser­ca! Ogrom wie­dzy, pro­fe­sjo­na­lizm i wszyst­ko to, cze­go nie znaj­dzie­cie u innych nauczy­cie­li. �
Barbara Smus
Bar­ba­ra Smus
2018 – 05-07T17:09:24+0000
Super oso­ba i super nauczy­ciel­ka, co praw­da mia­łam moż­li­wość dwu­dnio­wej nauki z nią, ale na pew­no było war­to�
Weronika Orłowska
Wero­ni­ka Orłowska
2018 – 05-07T14:05:07+0000
Baba od pol­skie­go w zeszłym roku popro­wa­dzi­ła super kor­ki przed­ma­tu­ral­ne w moim liceum. Bar­dzo pole­cam 🙂
Szymon Koczowski
Szy­mon Koczowski
2017 – 11-30T07:39:24+0000
Babę od Pol­skie­go pozna­łem w jesz­cze w Liceum – Baba mia­ła wte­dy prak­ty­ki, a ja kla­sów­ki – i nie­usta­ją­co od tam­tej pory... doce­niam inte­lek­tu­al­no-humo­ry­stycz­ny wkład jakim są tre­ści Baby 😀read more
Edyta Zielińska
Edy­ta Zielińska
2017 – 10-11T22:31:34+0000
Grigor Oganiesian
Gri­gor Oganiesian
2017 – 02-05T11:56:41+0000
Ser­decz­nie pole­cam tą nauczy­ciel­kę, naj­le­piej spę­dzo­ny rok moje­go edu­ka­cyj­ne­go życia.
Goldmann Szymon
Gold­mann Szymon
2017 – 02-04T23:27:11+0000
Choć tyl­ko na jeden rok, to naj­lep­sza nauczy­ciel­ka pod słoń­cem uczy­ła mnie w naj­waż­niej­szym okre­sie kształ­to­wa­nia... mło­de­go czło­wie­ka czy­li w pierw­szej kla­sie gim­na­zjum. To tej pani zawdzię­czam miłość do języ­ka pol­skie­go jako przed­mio­tu szkol­ne­go oraz jako czę­ści naszej kul­tu­ry. Kobie­ta z misją, z powo­ła­niem do tej pra­cy i zawsze będę o Niej pamię­tał!read more
Kalina Wasilewska
Kali­na Wasilewska
2017 – 01-17T17:18:17+0000
Arek Płatek
Arek Pła­tek
2017 – 01-11T08:05:38+0000
Aleksandra Pietraszek
Alek­san­dra Pietraszek
2017 – 01-10T22:20:11+0000
Next Reviews