Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki naszych zajęć otrzy­mu­ją wszyst­kie mate­ria­ły dostęp­ne w skle­pie BABA OD POLSKIEGO (w tym dar­mo­wy dostęp do nowych webinarów).

Kore­pe­ty­cje onli­ne 2023/2024:

220 zł/50 min — przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, matu­ry, olim­piad, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne — pro­wa­dzi Ane­ta Kory­ciń­ska.  Limit: 10 osób w roku szkolnym*. 

170 zł / 50 min — przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, tak­że osób obco­ję­zycz­nych, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, olim­piad — SZKOŁA PODSTAWOWA;

190 zł / 50 min — przy­go­to­wa­nie do matu­ry z języ­ka pol­skie­go, filo­zo­fii, olim­piad — SZKOŁA PONADPODSTAWOWA;

200 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje dla osób stu­diu­ją­cych (filo­lo­gia pol­ska, klasyczna); 

200 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje z pisa­nia prac dyplo­mo­wych (budo­wa wstę­pu, roz­dzia­łów, biblio­gra­fii, przy­pi­sów, język pra­cy nauko­wej — to nie jest napi­sa­nie pra­cy!!!— takich ofert nie przyjmujemy)

Kore­pe­ty­cje onli­ne 2022/2023:

150 zł / 50 min — przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, tak­że osób obco­ję­zycz­nych, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, olim­piad — SZKOŁA PODSTAWOWA;

170 zł / 50 min — przy­go­to­wa­nie do matu­ry z języ­ka pol­skie­go, filo­zo­fii, olim­piad — SZKOŁA PONADPODSTAWOWA;

170 zł — zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne dla osób w spek­trum auty­zmu (pod­pi­su­je­my umo­wy z pla­ców­ka­mi oświatowymi);

180 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje dla osób stu­diu­ją­cych (filo­lo­gia pol­ska, klasyczna); 

200 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje z pisa­nia prac dyplo­mo­wych (budo­wa wstę­pu, roz­dzia­łów, biblio­gra­fii, przy­pi­sów, język pra­cy nauko­wej — to nie jest napi­sa­nie pra­cy!!!— takich ofert nie przyjmujemy)

Moi ucznio­wie dosta­ją dostęp do grup na Face­bo­oku z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi i zada­nia­mi dopa­so­wa­ny­mi do ich potrzeb.


*tak mała licz­ba zajęć jest uza­leż­nio­na nie od tego, że nie chcę sze­rzyć edu­ka­cji na więk­szą ska­lę, ale od tego, że wła­śnie zosta­łam mamą i chcę poświę­cić czas córce. 

Pisa­nie tek­stów eks­perc­kich, dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne – wyce­na indywidualna. 

Rekomendacje

Baba od polskiego
5.0
Based on 17 reviews
napę­dza­ny przez Face­bo­ok
Igor Rojek
Igor Rojek
2021 – 03-21T21:59:14+0000
Faj­na oraz dokład­na ana­li­za i oce­na pra­cy. Pro­sto i bez­po­śred­nio. Pole­cam
Kamil Siegmund
Kamil Sieg­mund
2021 – 02-07T19:33:39+0000
Ewa Ulicz
Ewa Ulicz
2020 – 06-16T14:34:09+0000
Nasze życie „szkol­ne” dzie­li­my na „przed Ane­tą” i „po Ane­cie”. Przed Ane­tą wizja wypra­co­wa­nia roz­wa­la­ła cały week­end,... po Ane­cie syn mówił: „Jesz­cze tyl­ko wypra­co­wa­nie, zro­bię w pół godzi­ny”. Dziś zda­wa­li­śmy pol­ski na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty i jeste­śmy spo­koj­ni, bo wyni­ki z prób­nych lądo­wa­ły mię­dzy 90 a 100%. Bar­dzo dzię­ku­je­my!czy­taj wię­cej
Anna Adamiak
Anna Ada­miak
2020 – 02-24T20:52:55+0000
la mejor mujer del Mun­do!
Maja Wachowska
Maja Wachow­ska
2019 – 08-19T13:54:31+0000
Mia­łam oka­zję (phi! zaszczyt!) przy­go­to­wy­wać się do matu­ry u boku Ane­ty przez 3 mie­sią­ce i muszę przy­znać, że był to... dla mnie czas nie­sa­mo­wi­cie pro­duk­tyw­ny, ale tym samym nie­oczy­wi­sty. Nigdy nie sądzi­łam, że po tym jak na pierw­szych zaję­ciach led­wo wydu­ka­łam swo­je imię, na ostat­nim spo­tka­niu będzie­my się dzie­li­ły gru­ziń­skim chle­bem i swo­bod­nie roz­ma­wia­ły o lite­ra­tu­rze i życiu. Ane­ta jest nauczy­ciel­ką jedy­ną w swo­im rodza­ju, któ­ra pozwa­la na nie­sa­mo­wi­tą swo­bo­dę pod­czas lek­cji i fak­tycz­nie potra­fi wzbu­dzić w ludziach chęć do nauki. Przy­szłam do niej jedy­nie z proś­bą o pomoc z matu­rą ust­ną, po czym zde­cy­do­wa­łam się na pisa­nie matu­ry roz­sze­rzo­nej z pol­skie­go. Dzię­ki ogro­mo­wi mate­ria­łu, przy­jem­nej pra­cy i pil­nym oku Ane­ty napi­sa­łam ją na 100% . Przez wie­le lat mojej edu­ka­cji w publicz­nych lice­ach wal­czy­łam z lękiem wypo­wia­da­nia się na forum, a dzię­ki babie od pol­skie­go na samej ust­nej led­wo zmie­ści­łam się w cza­sie mak­sy­mal­nym, danym na wypo­wiedź. Nie zli­czę ile cier­pli­wo­ści mi oka­zy­wa­ła, pod­czas gdy wie­lo­krot­nie zaci­na­łam się pod­czas ‘prób­nych ust­nych’ i ile swo­je­go cza­su poświę­ci­ła na wspie­ra­nie mnie przy apli­ka­cji na stu­dia. Baba od pol­skie­go jest oso­bą posia­da­ją­cą ogrom­ną wie­dzę, przy któ­rej nauka prze­sta­je być mozol­nym wku­wa­niem, a sta­je się pasją. Dzię­ki Ane­cie zro­zu­mia­łam, że mię­dzy ucznia­mi i nauczy­cie­lem nie musi ist­nieć dystans, a nawet jest w sta­nie poja­wić się szcze­ra przy­jaźń ☺️ Kor­ki z babą pole­cił mi mój dobry zna­jo­my, a teraz i ja z nama­wiam wszyst­kich innych! Oczy­wi­ście dzię­ku­ję za naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do matu­ry, jakie mogłam sobie wyma­rzyć 😊czy­taj wię­cej
Ewa Noworzyn-Pilch
Ewa Nowo­rzyn-Pilch
2019 – 04-09T11:22:28+0000
Kom­pe­tent­nie, inte­li­gent­nie, inspi­ru­ją­co, humo­ry­stycz­nie
Barbara Błaszkiewicz
Bar­ba­ra Błaszkiewicz
2018 – 12-27T12:00:30+0000
INTERESUJACENIEKIEDYZASKAKUJACEKOMENTARZE .UMIEJETNOSC TRAFNYCH RIPOST DOTYCZACYCH ROZNYCH POMYSLOW... LITERACKICH.ALE.PRZEDE WSZYSTKIM NAZWABABA OD POLSKIEGOBARDZOCIEPLANAZWA.JA TEZ JESTEMBABA OD POLSKIEGO OD DLUUUGICH LATSZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ.KOCHAM TE PRA​CE​.TO BYL MOJ WYMARZONY ZAWODTAK ZOSTALO .czy­taj wię­cej
Monika Rakowska
Moni­ka Rakowska
2018 – 07-08T07:57:04+0000
Pole­cam z całe­go ser­ca! Ogrom wie­dzy, pro­fe­sjo­na­lizm i wszyst­ko to, cze­go nie znaj­dzie­cie u innych nauczy­cie­li. �
Barbara Smus
Bar­ba­ra Smus
2018 – 05-07T17:09:24+0000
Super oso­ba i super nauczy­ciel­ka, co praw­da mia­łam moż­li­wość dwu­dnio­wej nauki z nią, ale na pew­no było war­to�
Weronika Orłowska
Wero­ni­ka Orłowska
2018 – 05-07T14:05:07+0000
Baba od pol­skie­go w zeszłym roku popro­wa­dzi­ła super kor­ki przed­ma­tu­ral­ne w moim liceum. Bar­dzo pole­cam 🙂
Szymon Koczowski
Szy­mon Koczowski
2017 – 11-30T07:39:24+0000
Babę od Pol­skie­go pozna­łem w jesz­cze w Liceum – Baba mia­ła wte­dy prak­ty­ki, a ja kla­sów­ki – i nie­usta­ją­co od tam­tej pory... doce­niam inte­lek­tu­al­no-humo­ry­stycz­ny wkład jakim są tre­ści Baby 😀czy­taj wię­cej
Edyta Zielińska
Edy­ta Zielińska
2017 – 10-11T22:31:34+0000
Grigor Oganiesian
Gri­gor Oganiesian
2017 – 02-05T11:56:41+0000
Ser­decz­nie pole­cam tą nauczy­ciel­kę, naj­le­piej spę­dzo­ny rok moje­go edu­ka­cyj­ne­go życia.
Goldmann Szymon
Gold­mann Szymon
2017 – 02-04T23:27:11+0000
Choć tyl­ko na jeden rok, to naj­lep­sza nauczy­ciel­ka pod słoń­cem uczy­ła mnie w naj­waż­niej­szym okre­sie kształ­to­wa­nia... mło­de­go czło­wie­ka czy­li w pierw­szej kla­sie gim­na­zjum. To tej pani zawdzię­czam miłość do języ­ka pol­skie­go jako przed­mio­tu szkol­ne­go oraz jako czę­ści naszej kul­tu­ry. Kobie­ta z misją, z powo­ła­niem do tej pra­cy i zawsze będę o Niej pamię­tał!czy­taj wię­cej
Kalina Wasilewska
Kali­na Wasilewska
2017 – 01-17T17:18:17+0000
Arek Płatek
Arek Pła­tek
2017 – 01-11T08:05:38+0000
Aleksandra Pietraszek
Alek­san­dra Pietraszek
2017 – 01-10T22:20:11+0000
Następ­ne recen­zje