Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki naszych zajęć otrzy­mu­ją wszyst­kie mate­ria­ły dostęp­ne w skle­pie BABA OD POLSKIEGO (w tym dar­mo­wy dostęp do nowych webinarów).

Kore­pe­ty­cje onli­ne 2023/2024:

220 zł/50 min — wszyst­kie zaję­cia, przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, matu­ry, olim­piad, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne — pro­wa­dzi Ane­ta Kory­ciń­ska.  Limit: 10 osób w roku szkolnym*. 

180 zł / 50 min — wszyst­kie zaję­cia na eta­pie szko­ły pod­sta­wo­wej, tak­że przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty,  kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, olim­piad — SZKOŁA PODSTAWOWA;

200 zł / 50 min — wszyst­kie zaję­cia na eta­pie szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej, tak­że przy­go­to­wa­nie do matu­ry, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, olim­piad — SZKOŁA PONADPODSTAWOWA;

220 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje dla osób stu­diu­ją­cych (filo­lo­gia pol­ska, klasyczna); 

220 zł / 50 min — kore­pe­ty­cje z pisa­nia prac dyplo­mo­wych (budo­wa wstę­pu, roz­dzia­łów, biblio­gra­fii, przy­pi­sów, język pra­cy nauko­wej — to nie jest napi­sa­nie pra­cy!!!— takich ofert nie przyjmujemy)

Moi ucznio­wie dosta­ją dostęp do grup na Face­bo­oku z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi i zada­nia­mi dopa­so­wa­ny­mi do ich potrzeb.


*tak mała licz­ba zajęć jest uza­leż­nio­na nie od tego, że nie chcę sze­rzyć edu­ka­cji na więk­szą ska­lę, ale od tego, że wła­śnie zosta­łam mamą i chcę poświę­cić czas córce.

Pisa­nie tek­stów eks­perc­kich, dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne – wyce­na indywidualna.