LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – cier­pią wszy­scy bywal­cy szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, bo nikt ich nie słu­chał, cho­ciaż mówi­li praw­dę; cier­pia­ła Mał­go­rza­ta, gdy Mistrz znik­nął; cier­pia­ła Frie­da po tym, jak udu­si­ła swo­je dziec­ko; Mistrz cier­piał – pew­nie na depre­sję – po tym, gdy odrzu­co­no jego książ­kę, sam uciekł po pomoc do szpi­ta­la, ale przez to stra­cił ukochaną; 

Cier­pie­nia mło­de­go Wer­te­ra” Johann Wol­fgang Goethe – Wer­ter cier­pi na Welt­sch­merz, zako­chu­je się w Lot­t­cie, a ona jest zarę­czo­na z Alber­tem, boha­ter popeł­nia samo­bój­stwo z powo­du nie­szczę­śli­wej miło­ści, wła­snej kochli­wo­ści i wraż­li­wo­ści i nie­przy­sta­wa­nia do życia 

Ham­let” Wil­liam Szek­spir – Hem­lat cier­pi z powo­du śmier­ci ojca; szyb­kie­go zamąż­pój­ścia mat­ki – usi­łu­je zna­leźć spo­sób na ujaw­nie­nie mor­der­cy – Klau­diu­sza, jed­nak przy tym sam ska­zu­je się na cier­pie­nie – odtrą­ca Ofe­lię, któ­ra popeł­nia samo­bój­stwo; jego mat­ka wypi­ja kie­lich z tru­ci­zną prze­zna­czo­ną dla nie­go – drog do praw­dy sta­je się dro­gą do śmier­ci całej rodziny

Lal­ka” Bole­sław Prus – Rzec­ki cier­pi z powo­du nie­przy­sto­wa­nia – jest ostat­nim roman­ty­kiem, nie umie odna­leźć się poza pra­cą; nie­ustan­nie wspo­mi­na przy­ja­cie­la z woj­ny węgier­sko-austriac­kiej – Augu­sta Kat­za; ocze­ku­je zmia­ny, któ­ra ma się doko­nać dzię­ki bona­par­ty­stom, gdy tra­ci pra­cę – umie­ra; Sta­ni­sław Wokul­ski cier­pi z powo­du przy­na­leż­no­ści do sta­nu zubo­ża­łej szlach­ty, nie może zna­leźć swo­je­go miej­sca, marzy o stu­diach i życiu ary­sto­kra­ty, a jed­nak zara­bia jako kupiec – na swo­je nie­szczę­ście zako­chu­je się jak roman­tyk – w nie­do­stęp­nej pan­nie Iza­be­li Łęc­kiej, całe swo­je życie sta­wia na sza­li, sta­ra się jej przy­po­do­bać; ostat­nie gdy dostrze­ga, że Iza­be­la nigdy nie poko­cha go miło­ścią roman­tycz­ną, pró­bu­je się zabić. Powieść ma otwar­te zakoń­cze­nie, nikt nie wie, czy Wokul­ski wyje­chał do Pary­ża, czy popeł­nił samo­bój­stwo w Zasławku. 

Lament świę­to­krzy­ski” – cier­pie­nie mat­ki – motyw Sta­bat Mater Dolo­ro­sa, czy­li sta­ła mat­ka cier­pią­ca – spo­wo­do­wa­ne śmier­cią syna, chcia­ła­by mu pomóc, widzia­ła, jak go gnę­bio­no, zwra­ca się do innych matek, by modli­ły się do Boga, aby nigdy nie musia­ły tak jak ona prze­żyć śmier­ci wła­sne­go dziecka

    FILM 

Gra o Tron” cier­pie­nie Daene­rys po utra­cie naj­waż­niej­szych osób/rzeczy w jej życiu, jak je poka­za­ła, co się z nią sta­ło przez tak duże cier­pie­nie (zmia­na charakteru)

Zie­lo­na mila” reż. Frank Dara­bont – cier­pie­nie spo­wo­do­wa­ne nie­spra­wie­dli­wym osą­dze­niem i karą śmier­ci dla nie­peł­no­spraw­ne­go umy­sło­wo ciem­no­skó­re­go męż­czy­zny – John Cof fey, któ­ry zosta­je uzna­ny za win­ne­go śmier­ci dwóch bia­łych dziew­czy­nek tyl­ko dla­te­go, że jest inny i nie umie się bro­nić; opo­wieść pozna­je­my ze wspo­mnień straż­ni­ka wię­zien­ne­go, któ­ry był przy Joh­nie w ostat­nich dniach jego życia i doświad­czył wie­lu cudów; oka­za­ło się, że John miał gołę­bie ser­ce  dar uzdrawiania

Tita­nic” reż James Came­ron- cier­pie­nie z powo­du miło­ści ary­sto­krat­ki – Rose i bied­ne­go chło­pa­ka z nizin spo­łecz­nych – Jac­ka Daw­so­na, któ­rzy ukry­wa­ją swój romans; sta­tek zde­rza się z górą lodo­wą, więk­szość umie­ra; Rose prze­ży­wa i całe życie wspo­mi­na wiel­ką miłość, jaką prze­ży­ła na statku

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA