Zachę­cam do zaba­wy: dziś SENATOR NOWOSILCOW i jego lek­cje życia:
– war­to wywie­trzyć pokój z dia­błów, aby mieć dobre spanko;
– dobry balet to naj­lep­sza for­ma dyplomacji;
– spi­ski zdu­szo­ne, naj­lep­sze balety
i łaska cara *stonks*, a i tak nikt nie wie, jak masz na imię;
– gdy nie masz przy sobie pio­ru­no­chro­nu w dele­ga­cji, możesz go zastą­pić czymś innym, np. ojczy­mem Słowackiego.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?