Zachę­cam do zaba­wy: dziś TADEUSZ SOPLICA i jego lek­cje życia:
– zawsze war­to upew­nić się, czy nie pomy­li­łeś cru­sha ze swo­ją ciotką;
– dla cie­bie pan Tadeusz;
– jeśli cho­dzi za tobą dziw­ny facet, nie pal fajek – to może być twój ojciec;
– kie­dy nar­ra­tor mówi o tobie: “tępy nie był” – nale­ży wziąć to za komplement...
– ...i cze­kać aż nazwą two­im imie­niem epo­pe­ję naro­do­wą i wódkę.

Zapra­szam też do zaba­wy: www​.adam​czy​ju​lek​.pl – link w BIO.