Wstęp (wprowadzenie):

Każ­dy czło­wiek popeł­nia w swo­im życiu błę­dy, za któ­re musi póź­niej odpo­ku­to­wać. Uzy­ska­nie prze­ba­cze­nia nie zawsze jest pro­ste – zwłasz­cza w sytu­acji, gdy wyrzą­dzo­ne­go zła nie da się napra­wić. Cywi­li­za­cja chrze­ści­jań­ska opie­ra się jed­nak na idei odpusz­cze­nia win: czy­ni się to pod­czas sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, a jed­ny­mi z warun­ków dobrej spo­wie­dzi są moc­ne posta­no­wie­nie popra­wy oraz zadość­uczy­nie­nie Panu Bogu i bliź­nie­mu. Nale­ży więc uznać, że szla­chet­ny­mi uczyn­ka­mi moż­na odku­pić nawet cięż­ką winę. Nie ozna­cza to oczy­wi­ście wypar­cia wyrzą­dzo­ne­go zła, lecz pozwa­la uzy­skać przebaczenie.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 10 zagad­nień z „Pana Tade­usza” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Czy szla­chet­ny­mi uczyn­ka­mi moż­na odku­pić cięż­ką winę?” na pod­sta­wie „Pana Tadeusza”.