Uczest­ni­cy
Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla mło­dzie­ży w wie­ku od 13 do 26 lat.

Opis
Każ­dy uczest­nik może prze­słać na kon­kurs jed­no opo­wia­da­nie o dowol­nej tema­ty­ce. Obję­tość pra­cy nie może prze­kra­czać 10 stron znor­ma­li­zo­wa­ne­go maszynopisu. 

Opo­wia­da­nia nie mogą być wcze­śniej publi­ko­wa­ne ani nagra­dza­ne w innych konkursach.

Pra­ce oce­ni jury w skła­dzie: Marek Wawrz­kie­wicz – pisarz, pre­zes Związ­ku Lite­ra­tów Pol­skich (prze­wod­ni­czą­cy jury); dr Piotr Kotlarz – pisarz, lite­ra­tu­ro­znaw­ca, wice­pre­zes ZLP oddz. Gdańsk; dr Marek Golem­ski – polo­ni­sta; Jan Jac­ko­wicz-Korz­czyń­ski – filo­zof, nauczy­ciel, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka Kreatywni.

Pra­ce nale­ży prze­sy­łać mailem -> regu­la­min i stro­na kon­kur­su: https://​mie​siecz​nik​-wobec​.pl/​2​0​2​0​/​i​v​-​e​d​y​c​j​a​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​l​i​t​e​r​a​c​k​i​e​g​o​-​i​m​-​b​o​l​e​s​l​a​w​a​-​p​r​u​sa/

Ter­min
Ter­min nad­sy­ła­nia prac upły­wa 30 kwiet­nia 2021 r.

Nagro­dy
Lau­re­aci kon­kur­su otrzy­ma­ją nagro­dy pie­nięż­ne o łącz­nej war­to­ści 3.000 zł.

Orga­ni­za­to­rzy
Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Zwią­zek Lite­ra­tów Pol­skich o. Gdańsk oraz Fun­da­cja Kul­tu­ry WOBEC.