Jesteś nauczy­cie­lem, peda­go­giem, wycho­waw­cą pra­cu­ją­cym z mło­dzie­żą? Jeśli tak – ser­decz­nie zapra­sza­my na webi­nar “Poroz­ma­wiaj­my o nasto­lat­kach”. Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Librus Szko­ła

📆 23 lute­go Ogól­no­pol­ski Dzień Wal­ki z Depre­sją
⏰ 10:00
💻 plat­for­ma Click­Me­eting

odczas webi­na­ru zosta­ną poru­szo­ne nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

✔️jak czas spę­dza­ny w inter­ne­cie prze­kła­da się na kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną mło­dzie­ży?
✔️jakie zagro­że­nia dla psy­chi­ki nasto­lat­ków nio­są tre­ści dostęp­ne w sie­ci?
✔️ jak to, cze­go doświad­cza­ją mło­dzi ludzie w sie­ci wpły­wa na ich zdro­wie psy­chicz­ne?
✔️jakie są sygna­ły świad­czą­ce o depresji/kryzysie zdro­wia psy­chicz­ne­go nasto­lat­ków, któ­rych nie może­my prze­ga­pić?
✔️jak pomóc nasto­lat­ko­wi w kry­zy­sie psy­chicz­nym?

Na powyż­sze zagad­nie­nia spoj­rzy­my z per­spek­ty­wy nauczy­ciel­ki i psy­cho­loż­ki. Naszy­mi gości­na­mi będą:

Ane­ta Bań­kow­ska
Psy­cho­loż­ka, sek­su­oloż­ka. Od 2017 roku dzia­ła w Fun­da­cji ITAKA – Cen­trum Poszu­ki­wań Ludzi Zagi­nio­nych, gdzie pra­cu­je z rodzi­na­mi osób zagi­nio­nych i oso­ba­mi doświad­cza­ją­cy­mi kry­zy­su psy­chicz­ne­go. Od wie­lu lat zwią­za­na z media­mi, publi­ko­wa­ła autor­skie cykle m.in. w Wir­tu­al­nej Pol­sce i Gaze​ta​.pl

Ane­ta Kory­ciń­ska Baba od pol­skie­go
Nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka, pod­ca­ster­ka. Udzie­la kore­pe­ty­cji z lite­ra­tu­ro- i języ­ko­znaw­stwa, pro­wa­dzi warsz­ta­ty pisar­skie, wspo­ma­ga pro­ces ucze­nia się uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i ze spek­trum auty­zmu. Spe­cja­li­zu­je się w pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu i ADHD, zaj­mu­je się oso­ba­mi z opi­nią o dys­lek­sji, pra­cu­je z oso­ba­mi cier­pią­cy­mi na zabu­rze­nia nastroju.