Wstęp (wprowadzenie):

Sym­bo­li­ka w utwo­rach lite­rac­kich pozwa­la auto­rom prze­ka­zać dodat­ko­we zna­cze­nie, któ­re jest ukry­te pod war­stwą nie­po­zor­nych przed­mio­tów lub posta­ci. Za spra­wą sym­bo­li­ki arty­ści zmu­sza­ją czy­tel­ni­ka do odnie­sie­nia się do wie­dzy spo­za tek­stu lite­rac­kie­go – mogą to być np. odwo­ła­nia do tra­dy­cji lite­rac­kiej, histo­rii lub życia codzien­ne­go. Sym­bo­licz­ne przed­mio­ty i posta­cie pogłę­bia­ją inter­pre­ta­cję i nada­ją tek­sto­wi dodat­ko­we znaczenie. 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Funk­cje posta­ci i przed­mio­tów sym­bo­licz­nych w utwo­rze lite­rac­kim” na pod­sta­wie “Wese­la”.