Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­ję za odda­nie gło­sów na mnie w kon­kur­sie Con­tent Cre­ators Tar­gi książ­ki i mediów Vive­lo.

Dzię­ki tym gło­som tra­fi­łam do fina­łu, a wszyst­ko było już póź­niej w rękach jury. Kate­go­ria „Edu­ka­cja” była bar­dzo zróż­ni­co­wa­na, to na pew­no nie był łatwy wybór.

Oczy­wi­ście, że się popła­ka­łam! Dla­te­go, że to moja pierw­sza nagro­da za dzia­łal­ność Baby i dla­te­go, że otrzy­ma­łam ogrom wspar­cia. Przy oka­zji nagro­dę wrę­czał mój idol Adam Mirek, więc już w ogó­le peł­nia szczęścia.

Rób­my szko­łę po swojemu!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?