Sza­le­nie dzię­ku­ję za obec­ność pod­czas wykła­dów o pisa­niu tek­stów w sty­lu nauko­wym (roz­praw­ka na 100%). War­szaw­ski Salon Matu­rzy­stów Per­spek­tyw dobiegł koń­ca. Zoba­czy­my się jesz­cze 16 wrze­śnia w Gdań­sku oraz 22 i 23 wrze­śnia w Pozna­niu.

Jeśli chce­cie się­gnąć po porad­nik w wer­sji do czy­ta­nia — znaj­dzie­cie mój arty­kuł jako dru­gi (po wywia­dzie z dyrek­to­rem CKE) w naj­now­szym „Infor­ma­to­rze Matu­rzy­stów 2023”, któ­ry może­cie pobrać/zamówić ze stro­ny: https://​salon​ma​tu​rzy​stow​.pl.

Pre­zen­ta­cje z wystą­pień znaj­dzie­cie tu na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl.

PS Oli­wio S., uczest­nicz­ko dzi­siej­sze­go wykła­du, wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z oka­zji osiem­na­stych uro­dzin!!! ♥️♥️♥️