Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Stanisław Wyspiański Wesele streszczenie opracowanie
Sta­ni­sław Wyspiań­ski Wese­le stresz­cze­nie opracowanie 

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To wie­le mojej pra­cy i oczy­wi­ście umiesz­czam jego zawar­tość też za dar­mo, ale było­by mi miło, gdy­byś chciał_ zapła­cić za moją pra­cę. Dla­cze­go? Lep­sze­go nie znaj­dzie­cie, jest tu wszyst­ko, a każ­da postać zosta­ła spraw­dzo­na. Tra­fi­łam na wie­le błę­dów w opra­co­wa­niach zna­nych wydaw­nictw edu­ka­cyj­nych, więc sama musia­łam zmie­rzyć się też z ich weryfikacją. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Wprowadzenie:

Taniec w lite­ra­tu­rze odgry­wa sym­bo­licz­ną rolę. W zależ­no­ści od epo­ki motyw tań­ca zmie­niał swo­je zna­cze­nie. W śre­dnio­wie­czu łączył się bowiem z dan­se maca­bre, czy­li moty­wem, któ­ry przy­po­mi­nał ludziom o ich rów­no­ści wobec śmier­ci, nie­za­leż­nie od kla­sy spo­łecz­nej. Inną funk­cję peł­ni z kolei taniec rytu­al­ny, któ­ry ma zna­cze­nie reli­gij­ne i mistycz­ne, mają­ce zbli­żyć do Boga, a inną – naro­do­wy, któ­ry zespa­lał wspól­no­tę i utwier­dzał ją w miło­ści do ojczy­zny. Auto­rzy i autor­ki sta­ra­li się zatem przed­sta­wić taniec jako odzwier­cie­dle­nie aktu­al­nych nastro­jów społecznych. 

Rozwinięcie („Wesele”):

Sta­ni­sław Wyspiań­ski w ostat­niej sce­nie „Wese­la” przed­sta­wia cho­cho­li taniec, któ­ry sym­bo­li­zu­je bier­ność oraz nie­zdol­ność dzia­ła­nia Polek i Pola­ków. Jest on w „Wese­lu” dra­ma­tycz­nym przy­kła­dem tego, że nie umie­my się zjed­no­czyć i wal­czyć o ojczy­znę (Wyspiań­ski tym samym udzie­la komen­ta­rza na temat sytu­acji Pol­ski, któ­ra jesz­cze w 1901 roku znaj­do­wa­ła się pod zabo­ra­mi). Rów­no­cze­śnie jed­nak cho­cho­li taniec daje nadzie­ję na to, że kie­dyś będzie lepiej i nale­ży tyl­ko prze­cze­kać ten zły okres. Cho­choł to prze­cież sło­ma, któ­rą otu­la się krzak róży, by prze­cze­ka­ła zimę, tak więc może boha­te­ro­wie i boha­ter­ki dra­ma­tu muszą po pro­stu jesz­cze tro­chę odcze­kać na swo­ją wiel­ką szan­sę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, przede wszyst­kim muszą do niej dojrzeć. 

Rozwinięcie (kontekst):

Innym przy­kła­dem tań­ca przed­sta­wio­ne­go w lite­ra­tu­rze jest patrio­tycz­ny polo­nez w „Panu Tade­uszu” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­ry sym­bo­li­zu­je pamięć po Rzecz­po­spo­li­tej szla­chec­kiej, to nim wyra­ża się radość wobec rodze­nia się nowych cza­sów i sza­cun­ku do tra­dy­cji. Polo­nez daje więc nadzie­ję na przy­szłość i ma w pew­nym sen­sie prze­ciw­ne zna­cze­nie do cho­cho­le­go tań­ca, ponie­waż boha­te­ro­wie i boha­ter­ki „Pana Tade­usza” odnie­śli suk­ces w kon­tek­ście zjed­no­cze­nia ojczyzny.

Zakończenie (podsumowanie):

Przed­sta­wie­nia tań­ca róż­nią się zarów­no for­mą, jak i sym­bo­li­ką. W dra­ma­cie Wyspiań­skie­go jest on hip­no­ty­zu­ją­cy i fan­ta­stycz­ny, nato­miast u Mic­kie­wi­cza to patrio­tycz­ny polo­nez. Mimo to jed­nak moż­na zauwa­żyć, że sym­bo­li­ka tań­ca jest uza­leż­nio­na przede wszyst­kim od kon­tek­stu histo­rycz­ne­go oraz men­tal­no­ści ludzi kon­kret­ne­go okre­su. W tań­cu sku­pia­ją się wszyst­kie nadzie­je, marze­nia i prio­ry­te­ty twór­ców wybra­nych epok. Sam taniec może nato­miast peł­nić funk­cję mora­li­za­tor­ską (jak u Wyspiań­skie­go) albo doda­wać otu­chy (polo­nez w „Panu Tade­uszu” i motyw dan­se macabre).

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Jak reali­zo­wa­ny jest w lite­ra­tu­rze motyw tań­ca” na pod­sta­wie “Wese­la”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Wesele”

  14,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat (przedstawiony jako “Motyw tańca”) obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Wesele”

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: