Wstęp (wprowadzenie):

Arty­ści w dzie­łach lite­rac­kich wie­lo­krot­nie podej­mo­wa­li się pró­by oce­ny dzie­jów Pol­ski. Wie­rzy­li, że swo­imi dzia­ła­nia­mi zdo­ła­ją wpły­nąć na spo­łe­czeń­stwo – w zależ­no­ści od swo­ich celów, pra­gnę­li zmo­bi­li­zo­wać ludzi do prze­mia­ny albo pod­trzy­mać ich na duchu. Nie­któ­rzy, tak jak mię­dzy inny­mi Sta­ni­sław Wyspiań­ski, uzna­wa­li, że zabo­ry są kon­se­kwen­cją dzia­łań Pola­ków, któ­rzy nie potra­fi­li nigdy się zjed­no­czyć we wspól­nej spra­wie. Inni nato­miast – jak cho­ciaż­by Mic­kie­wicz – dopa­try­wa­li się w histo­rii kra­ju zna­ków wska­zu­ją­cych, że Pola­cy są „mesja­szem naro­dów”, a ich cier­pie­nie jest nie­zbęd­ne, aby zba­wić świat. 
Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski zawie­ra lite­ra­tu­ra?” na pod­sta­wie “Wese­la”.