Kon­kur­sy kura­to­ryj­ne orga­ni­zu­je kura­to­rium oświa­ty w każ­dym woje­wódz­twie. Mogą brać w nich udział uczą­cy się w kla­sach IV-VIII z dane­go woje­wódz­twa, do któ­re­go przy­pi­sa­ne jest odpo­wied­nie kuratorium. 

Zasa­dy orga­ni­za­cji kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne przez Kura­to­rium w War­sza­wie i ter­mi­ny opi­sa­no na STRONIE. Każ­de kura­to­rium ma swo­je zasa­dy i two­rzy swo­je egza­mi­ny, więc każ­de woje­wódz­two ma inne wyma­ga­nia. Regu­la­min moż­na zna­leźć zawsze na stro­nie kura­to­rium w zakład­ce „Kon­kur­sy i olimpiady”. 

Kon­kurs polo­ni­stycz­ny to kon­kurs przed­mio­to­wy, kon­kur­sy tema­tycz­ne są zwy­kle inter­dy­scy­pli­nar­ne i nie doty­czą przed­mio­tów, z któ­rych pisze się egza­min ósmoklasisty. 

Lau­re­aci kon­kur­sów przed­mio­to­wych (uwa­ga! lista przy­wi­le­jów może się róż­nić w zależ­no­ści od woje­wódz­twa) zosta­ją przy­ję­ci do szkół ponad­pod­sta­wo­wych poza kolej­no­ścią, są też zwol­nie­ni z egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z przed­mio­tu, z któ­re­go uzy­ska­li tytuł lau­re­ata na kon­kur­sie kura­to­ryj­nym. Fina­li­ści otrzy­mu­ją dodat­ko­we punk­ty bra­ne pod uwa­gę przy rekru­ta­cji do szkół ponadpodstawowych. 

ETAP SZKOLNY

 • odby­wa się pod koniec paź­dzier­ni­ka, w 2022 r. – 28.10.2022 o godz. 9:00,
 • jeśli chce się wziąć udział w kon­kur­sie, trze­ba poin­for­mo­wać nauczy­cie­la języ­ka polskiego,
 • do kon­kur­su szko­łę zgła­sza dyrektor,
 • kon­kurs pisze się w szko­le, nie ma komi­sji egza­mi­na­cyj­nej, nauczy­cie­le spraw­dza­ją pra­ce i prze­sy­ła­ją je do kuratorium;
 • skła­da się z pytań otwar­tych i testu jed­no­krot­ne­go wyboru,
 • wyni­ki zosta­ją opu­bli­ko­wa­ne w poło­wie listo­pa­da, zwy­kle 80% daje moż­li­wość przej­ścia do kolej­ne­go etapu.

W 2022 r. trze­ba na tym eta­pie przy­go­to­wać się z tema­tu:
Era­to i Euter­pe w rolach głów­nych, czy­li muzycz­ne tro­py kultury

Lite­ra­tu­ra:

Film: 

Dzie­ła plastyczne: 

 • John Eve­rett Mil­la­is, Nie­wi­do­ma dziew­czy­na, ok. 1856 DOSTĘP ONLINE

ETAP REJONOWY

 • orga­ni­zo­wa­ny pod koniec grudnia/ na począt­ku stycz­nia – w 2022 r. odbę­dzie sie 13.01.2023 o godz. 9:00
 • miej­sce pisa­nia w danej gminie/powiecie wyzna­cza kura­to­rium, kon­tro­lu­je go i oce­nia czło­nek lokal­nej komisji;
 • wyni­ki zosta­ją opu­bli­ko­wa­ne 20 stycz­nia, zwy­kle 80% daje moż­li­wość przej­ścia do kolej­ne­go etapu;
 • moż­na odwo­łać się od oceny.

W 2022 r. trze­ba przy­go­to­wać się z tema­tu z eta­pu szkol­ne­go oraz:
Apol­lo w Heli­ko­nie, czy­li związ­ki malar­stwa i literatury 

Lite­ra­tu­ra:

 • Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia, w tym: mit o Pig­ma­lio­nie, mit o Nar­cy­zie.
 • Irving Sto­ne, Pasja życia, tłum. Wan­da Kra­gen, wyd. dowolne.
 • Zbi­gniew Her­bert, Cena sztu­ki, Gerard Ter­broch. Dys­kret­ny urok miesz­czań­stwa, [w:] tegoż, Mar­twa natu­ra z wędzi­dłem, Wro­cław 1993.
 • wybra­ne wier­sze Wisła­wy Szym­bor­skiej, w tym: Chmu­ry, Dwie mał­py, Ver­me­er, Ludzie na moście.

Film: 

 • Twój Vin­cent, reż. Doro­ta Kobie­la / Hugh Welch­man, 2017.

Dzie­ła plastyczne: 

 • Pie­ter Breu­gel star­szy, Dwie mał­py, 1562. 
 • Jan Ver­me­er, Mle­czar­ka, 1658 – 1661, 
 • wybra­ne dzie­ła Vin­cen­ta Van Gogha, w tym: Gwiaź­dzi­sta noc, Taras kawiar­ni w nocy, Czer­wo­na win­ni­ca, Kościół w Auvers.

ETAP WOJEWÓDZKI

 • orga­ni­zo­wa­ny pod koniec mar­ca  – w 2022 r. odbę­dzie się 15.03.2023 o godz. 9:00
 • miej­sce pisa­nia wyzna­cza kura­to­rium, ono zaj­mu­je się też kontrolą, 
 • wyni­ki zosta­ją opu­bli­ko­wa­ne 22 mar­ca, zwy­kle 80% daje moż­li­wość przej­ścia do kolej­ne­go etapu;
 • moż­na odwo­łać się od oceny;
 • fina­li­stom moż­na zostać, gdy napi­sze się na 20 – 30%, lau­re­atem, gdy znaj­dzie się wśród 20 – 50 naj­lep­szych wyników. 
W 2022 r. trze­ba na tym eta­pie przy­go­to­wać się z tema­tów z eta­pów szkol­ne­go, rejo­no­we­go oraz: 

Muzy przed lustrem, czy­li wąt­ki autotematyczne 


Lite­ra­tu­ra

 • Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia, w tym: mit o Argonautach. 
 • Wil­liam Sha­ke­spe­are, Sen nocy let­niej, tłum. L. Urlich, wyd. dowolne.
 • Mar­kus Zusak, Zło­dziej­ka ksią­żek, tłum. H. Bol­tyn, wyd. dowolne.
 • Olga Tokar­czuk, Czu­ły nar­ra­tor. DOSTĘP ONLINE
 • Wybra­ne wier­sze Tade­usza Róże­wi­cza, w tym: Kto jest poetą, Moja poezja, Przy­szli żeby zoba­czyć poetę, Chleb.

Film: 

 • Przy­pa­dek Harol­da Cric­ka, reż. Marc For­ster, 2006., 
 • Dwa teatry, reż. Gustaw Holo­ubek, wg sztu­ki Jerze­go Szaniawskiego.

Dzie­ła malarskie: 

 • Guil­lau­me Seignac, Muza, Hen­ri Mar­tin, Zamy­ślo­na muza w ogrodzie,
 • Jacek Mal­czew­ski, Auto­por­tret z muzą