Twój koszyk aktu­al­nie jest pusty.

Wróć do sklepu 

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą produktów fizycznych (herbaty i świeczki).

Wszyst­kie pro­duk­ty fizycz­ne są wysy­ła­ne na koszt Oso­by Kupu­ją­cej. Czas potrzeb­ny na przy­go­to­wa­nie Two­je­go zamó­wie­nia wyno­si do 2 dni robo­czych (choć sta­ram się spa­ko­wać i nadać pacz­ki w dniu zło­że­nia zamówienia).

Kupujesz z dostawą do punktu odbioru (Paczkomat InPost/Paczka w RUCHU)?

 1. Wybierz adres odbio­ru, kli­ka­jąc w jeden z lin­ków: map­ka Pacz­ko­ma­tów, map­ka kio­sków RUCH
 2. Sko­piuj PEŁNY adres kio­sku RUCH albo sze­ścio­zna­ko­wy kod Pacz­ko­ma­tu InPost 247
 3. Wklej powyż­sze infor­ma­cje w polu “Uwa­gi do zamówienia”
W razie bra­ku infor­ma­cji o pre­fe­ro­wa­nym punk­cie odbio­ru wyślę pro­duk­ty do punk­tu naj­bliż­sze­go poda­ne­mu adre­so­wi zamieszkania.

Sposoby i koszty dostawy: 

Odbiór w punkcie

 • Pacz­ka w RUCHU (czas dosta­wy: 1 – 3 dni robo­cze) – 8 zł
 • Pacz­ko­ma­ty InPost 247 (czas dosta­wy: 1 – 2 dni robo­cze) – 12,99 zł

Dosta­wa pod wska­za­ny adres

 • Kurier48 Pocz­ta Pol­ska (czas dosta­wy: 1 – 3 dni robo­cze) – 13,49 zł
 • Kurier DHL (czas dosta­wy: 1 – 2 dni robo­cze) – 16,99 zł

Zasady zwrotów:

 • Masz pra­wo zre­zy­gno­wać z zaku­pu w cią­gu 14 dni od ode­bra­nia prze­sył­ki (doty­czy pro­duk­tów fizycznych).
 • Aby odstą­pić od umo­wy, wyślij na adres babaodpolskiego@gmail.com mail zawie­ra­ją­cy pod­sta­wo­we dane na temat zamó­wie­nia (nr zamó­wie­nia i data zaku­pu, imię i nazwi­sko, adres, rodzaj i licz­ba zwra­ca­nych produktów).
 • W cią­gu 14 dni od wysła­nia oświad­cze­nia ode­ślij pro­duk­ty na adres, któ­ry otrzy­masz w wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej przy­ję­cie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy. Wysył­ka nastę­pu­je na koszt Oso­by Kupu­ją­cej, nie przyj­mu­ję prze­sy­łek za pobraniem!
 • Zwrot otrzy­masz przed upły­wem 14 dni od wysła­nia for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy (jed­nak dopie­ro po otrzy­ma­niu prze­sył­ki zwrot­nej). Kwo­ta zwro­tu będzie sumą war­to­ści zwra­ca­nych pro­duk­tów oraz naj­tań­sze­go kosz­tu dosta­wy (o ile pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia Oso­ba Kupu­ją­ca pono­si­ła kosz­ty wysyłki).
 • Zwra­ca­ne pro­duk­ty nie mogą nosić śla­dów użyt­ko­wa­nia. W przy­pad­ku pro­duk­tów spo­żyw­czych warun­kiem sko­rzy­sta­nia z pra­wa do zwro­tu jest ode­sła­nie arty­ku­łów w ory­gi­nal­nie zapie­czę­to­wa­nym opakowaniu.
 • Oso­ba Kupu­ją­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści kupo­wa­nych pro­duk­tów. W razie stwier­dze­nia użyt­ko­wa­nia w spo­sób inny, niż pozwa­la­ją­cy na spraw­dze­nie cech kupo­wa­ne­go pro­duk­tu, Sprze­da­ją­ca może potrą­cić kwo­tę odpo­wia­da­ją­cą stop­nio­wi zuży­cia produktu.