Bar­ba­ra Nowak, mało­pol­ska kura­tor­ka oświa­ty, napi­sa­ła na Twit­te­rze we wto­rek 20 wrze­śnia 2022 roku, że edu­ka­cja włą­cza­ją­ca to lewac­ka uto­pia. Pani Nowak, tu wyka­zu­je się Pani bra­kiem wie­dzy peda­go­gicz­nej, to nie jest tak, że nasta­wie­nie na spe­cjal­ne potrze­by szko­dzi edu­ka­cji, bo jej celem nie jest pro­duk­cja robo­tów. Czło­wiek naj­le­piej wzra­sta w zróż­ni­co­wa­nym śro­do­wi­sku. Owszem, cza­sa­mi spe­cjal­ne potrze­by wyma­ga­ją opie­ki w odpo­wied­nich pla­ców­kach — przede wszyst­kim z wykształ­co­ną kadrą. Jed­nak moje wszyst­kie lata pra­cy zawo­do­wej to przede wszyst­kim pasmo suk­ce­sów osób ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi. Ba! Dzię­ki edu­ka­cji włą­cza­ją­cej nie było sta­wia­nia barier, każ­dy mógł zdać matu­rę, roz­wi­jać się i usa­mo­dziel­nić. W ramach edu­ka­cji wła­snej pole­cam Pani film „Sona­ta” o Grze­go­rzu Płoń­ce. O edu­ka­cji włą­cza­ją­cej będę mówić pod­czas Kon­gre­su Polo­ni­stów, zapra­szam Panią do rozmowy. 

Zapra­szam Panią na kon­gres, pod­czas któ­re­go będę mówić o edu­ka­cji włączającej:

Eduka­cja inte­gra­cyj­na czy włączająca?
14.10.2019
Autor: roz­ma­wiał Mate­usz Różań­ski, fot. M. Różański

Prof. Vetu­la­ni: iNTE­GRA­CJA JEST DOBRA DLA MÓZGU
13.01.2016
Autor: rozm. Mate­usz Różański

EDu­ka­cja włą­cza­ją­ca. Wszy­scy zyskują
07.03.2019
Autor: roz­ma­wiał Mate­usz Różański