Zamiast na waka­cje – pro­sto z rady peda­go­gicz­nej – poje­cha­łam na kil­ku­dnio­we szko­le­nie w Let­niej Szko­le Men­to­rów Szko­ły Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Ależ to był inspi­ru­ją­cy czas! Zagad­nie­nia, nad któ­ry­mi pra­co­wa­li­śmy to:

  • budo­wa­nie śro­do­wi­ska wspie­ra­ją­ce­go wza­jem­ne ucze­nie się — pla­no­wa­nie wza­jem­ne­go ucze­nia się na lek­cjach języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki (zada­nia, spo­so­by wpro­wa­dza­nia i zamy­ka­nia pracy);
  • orga­ni­za­cja pra­cy w gru­pach i parach;
  • oce­nia­nie;
  • infor­ma­cja zwrot­na jako narzę­dzie wspie­ra­nia roz­wo­ju uczniów i studentów;
  • ana­li­za kon­spek­tów i nagrań z lekcji;
  • Nauczy­ciel­skie Stan­dar­dy Roz­wo­ju w praktyce.