Zapra­szam do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z Macie­jem Rau­hu­tem, mło­dym poetą i akty­wi­stą. Spo­tka­nie było – jak naj­lep­sze chwi­le w życiu – spon­ta­nicz­ne i wyni­kło z mojej potrze­by, by świat poznał Macie­ja nie tyl­ko z okła­dek i haseł na nich zawar­tych („gów­niarz poko­nał Rydzy­ka w sądzie”), lecz tak­że jako kry­tycz­nie myślą­ce­go czło­wie­ka o dużej wraż­li­wo­ści spo­łecz­nej i zdol­no­ści do trzeź­wej oce­ny rze­czy­wi­sto­ści akty­wi­stycz­nej i politycznej.