Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci auto­rów) nie zawsze są praw­dzi­we — roi się w nich od błę­dów, któ­re potem skut­ku­ją utra­tą punk­tów na matu­rze. Oczy­wi­ście nie prze­sta­ję posze­rzać bazy mate­ria­łów na mojej stro­nie, ale gorą­co zachę­cam do odwie­dze­nia ser­wi­su Dlaucz​nia​.pl przy­go­to­wa­ne­go przez eks­per­tów Nowej Ery!

Czym jest serwis Dlaucz​nia​.pl?

Ser­wis inter­ne­to­wy Dlaucz​nia​.pl to plat­for­ma, na któ­rej znaj­du­ją się goto­we opra­co­wa­nia wszyst­kich naj­waż­niej­szych zagad­nień z 9 przed­mio­tów na pozio­mie szko­ły śred­niej. Przed­mio­ty dostęp­ne na plat­for­mie to:

 • język pol­ski
 • mate­ma­ty­ka
 • język angiel­ski
 • język nie­miec­ki
 • histo­ria
 • fizy­ka
 • geo­gra­fia
 • che­mia
 • bio­lo­gia

Po przej­ściu do kon­kret­ne­go przed­mio­tu dosta­je­my dostęp do tema­tów lek­cji, czy­li do krót­kich opra­co­wań nie­wiel­kiej par­tii mate­ria­łu. W przy­pad­ku języ­ka pol­skie­go są to np.:

 • opra­co­wa­nia lektur
 • lek­cje doty­czą­ce wybra­nych wąt­ków z lek­tur (w przy­pad­ku lek­tur wyma­ga­ją­cych bar­dziej szcze­gó­ło­we­go omówienia)
 • piguł­ki wie­dzy dot. gra­ma­ty­ki języ­ka polskiego
 • omó­wie­nia zagad­nień zwią­za­nych z komu­ni­ka­cją języ­ko­wą i kul­tu­rą języka
 • pora­dy orto­gra­ficz­ne i interpunkcyjne

Spo­rą zale­tą opra­co­wań jest przy­stęp­na, nie­skom­pli­ko­wa­na for­ma. Poje­dyn­cze lek­cje nie są prze­ła­do­wa­ne infor­ma­cja­mi (na prze­czy­ta­nie tre­ści jed­nej lek­cji wystar­czą 2 – 3 minu­ty) – są tu tyl­ko naj­waż­niej­sze infor­ma­cje. Co praw­da nie­kie­dy trze­ba je pogłę­bić (raczej trud­no będzie zdać matu­rę, zna­jąc tyl­ko treść opra­co­wań „Lal­ki”), ale w przy­pad­ku gra­ma­ty­ki oraz innych lek­tur wie­dza prze­ka­za­na na plat­for­mie jest wystarczająca. 

Lekcje, quizy i fiszki

Oprócz lek­cji w ser­wi­sie dostęp­ne są tak­że cie­ka­we for­my spraw­dze­nia wie­dzy: quizy oraz fisz­ki. Po zapo­zna­niu się z tre­ścią każ­dej lek­cji może­my od razu spraw­dzić, ile uda­ło nam się zapa­mię­tać. W quizach poja­wia­ją się pyta­nia, na któ­re nale­ży odpo­wie­dzieć PRAWDA/FAŁSZ (co przy oka­zji spraw­dza, czy umie­my czy­tać ze zro­zu­mie­niem — w pyta­niach cza­ją się pułap­ki). Z kolei fisz­ki pole­ga­ją na tym, że na ekra­nie poja­wia się hasło, do któ­re­go musi­my dopo­wie­dzieć defi­ni­cję. Obok każ­dej fisz­ki poja­wia­ją się dwa przy­ci­ski „Umiem” albo „Nie umiem”. Po klik­nię­ciu „Nie umiem” fisz­ka wra­ca do puli — a więc po jakimś cza­sie zno­wu natknie­my się na to pytanie.

Czy warto uczyć się do matury z serwisem dlaucz​nia​.pl?

Wie­dza, któ­ra jest prze­ka­za­na za pośred­nic­twem plat­for­my, to abso­lut­na pod­sta­wa dla każ­de­go, kto chce ukoń­czyć szko­łę śred­nią! Lek­cji jest napraw­dę spo­ro i są bar­dzo cie­ka­wie prze­pro­wa­dzo­ne. Nie­ste­ty nie mogę udo­stęp­nić tre­ści żad­nej lek­cji, ale napraw­dę jest, z cze­go korzy­stać! Tym, co do mnie tra­fia naj­bar­dziej, jest skró­to­wość (brak prze­ła­do­wa­nia nud­ny­mi infor­ma­cja­mi) i moż­li­wość szyb­kiej wery­fi­ka­cji wie­dzy. Tak napraw­dę każ­dy tutaj znaj­dzie coś dla siebie:

 • oso­by, któ­re nie czy­ta­ją lek­tur, będą mogły poznać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje (oczy­wi­ście dalej jako nauczy­ciel­ka będę wie­dzia­ła, kto prze­czy­tał, a kto nie, ale z dwoj­ga złe­go lepiej, żeby­ście cho­ciaż opa­no­wa­li to, co jest na platformie),
 • oso­by szu­ka­ją­ce gra­ma­ty­ki znaj­dą pro­ste odpo­wie­dzi na fra­pu­ją­ce pytania,
 • oso­by szy­ku­ją­ce się do matu­ry ust­nej mogą tutaj zna­leźć wie­le infor­ma­cji zwią­za­nych m.in. z komu­ni­ka­cją języ­ko­wą i kul­tu­rą języka.

Moim absolutnymi faworytami są dwie lekcje:

 • Skład­nia w inter­pre­ta­cji i two­rze­niu tekstów
 • Gra­ma­ty­ka w ana­li­zie i inter­pre­ta­cji tekstów

Chy­ba po raz pierw­szy w histo­rii ktoś napi­sał naj­pro­ściej, jak to tyl­ko moż­li­we, na co zwra­cać uwa­gę pod­czas inter­pre­ta­cji tek­stów. To może się przy­dać przede wszyst­kim oso­bom piszą­cym matu­rę z języ­ka pol­skie­go jesz­cze w 2022 r. – po zapo­zna­niu się z tre­ścią lek­cji od razu poja­wia się wie­le pomy­słów na nowe spo­so­by inter­pre­ta­cji utwo­rów poetyckich.

Oczy­wi­ście inną zale­tą jest fakt, że ser­wis jest dostęp­ny z pozio­mu kom­pu­te­ra, table­tu oraz smartfona.

Ile kosztuje korzystanie z serwisu dlaucz​nia​.pl?

Co chy­ba naj­waż­niej­sze, dostęp do ser­wi­su nie jest prze­sad­nie dro­gi. W zależ­no­ści od wybra­ne­go pakie­tu (dłu­gość okre­su sub­skryp­cji, licz­ba przed­mio­tów), musi­my zapłacić:

 • 2,49 zł za mie­siąc (dostęp do 1 przed­mio­tu, płat­ność z góry za cały rok – kwo­ta do zapła­ty to 29,90 zł)
 • 4,16 zł za mie­siąc (dostęp do 2 przed­mio­tów, płat­ność z góry za cały rok – kwo­ta do zapła­ty to 49,90 zł)
 • 7,01 zł za mie­siąc (dostęp do 9 przed­mio­tów, płat­ność z góry za cały rok – kwo­ta do zapła­ty to 84,15 zł)
 • 19,90 zł za mie­siąc (dostęp do 9 przed­mio­tów, płat­ność odna­wia­na co miesiąc)

Darmowy okres próbny — przetestuj serwis Dla Ucznia za darmo przez 7 dni!

Korzy­sta­nie z ser­wi­su jest płat­ne, ale każ­dy nowy użyt­kow­nik ma dostęp do plat­for­my za dar­mo przez pierw­szych 7 dni. Co nie­zwy­kle istot­ne, w trak­cie okre­su prób­ne­go nie trze­ba poda­wać danych karty!