Opo­wia­da­nie Tade­usza Borow­skie­go “Ludzie, któ­rzy szli” to jed­na z naj­bar­dziej wstrzą­sa­ją­cych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Aby dobrze ją zro­zu­mieć, war­to lepiej poznać realia II woj­ny świa­to­wej (przy oka­zji będziesz mieć kon­tekst histo­rycz­ny). Ponad­to dobrze znać inne opo­wia­da­nia Tade­usza Borow­skie­go, a tak­że utwo­ry Poko­le­nia Kolum­bów. Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia wszyst­kich 4 pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Ludzi, którzy szli”:

  1. Kaci i ofia­ry – obraz mię­dzy­ludz­kich rela­cji w obo­zie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Jak świa­dec­twa ludo­bój­stwa uobec­nia­ne są w lite­ra­tu­rze? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Na czym pole­ga dehu­ma­ni­za­cja czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Obo­zo­wa codzien­ność jako czas trud­nych doświad­czeń egzy­sten­cjal­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.