W 2023 r. na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w puli pytań jaw­nych znaj­du­je się aż 6 pytań doty­czą­cych dra­ma­tu “Mak­bet” Wil­lia­ma Szek­spi­ra. Czy wiesz, w jaki spo­sób nale­ży odpo­wie­dzieć na pyta­nia o Mak­be­ta i jego żonę Lady Mak­bet? Nie­któ­re pyta­nia są bar­dzo podob­ne do sie­bie, ale war­to zapo­znać się ze spraw­dzo­ny­mi wzo­ra­mi odpo­wie­dzi. Prze­czy­taj moje pod­po­wie­dzi i uzu­peł­nij je o wła­sne przy­kła­dy, a odnie­siesz suk­ces na maturze!