W 2023 r. na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w puli pytań jaw­nych znaj­du­je się aż 6 pytań doty­czą­cych dra­ma­tu “Mak­bet” Wil­lia­ma Szek­spi­ra. Czy wiesz, w jaki spo­sób nale­ży odpo­wie­dzieć na pyta­nia o Mak­be­ta i jego żonę Lady Mak­bet? Nie­któ­re pyta­nia są bar­dzo podob­ne do sie­bie, ale war­to zapo­znać się ze spraw­dzo­ny­mi wzo­ra­mi odpo­wie­dzi. Prze­czy­taj moje pod­po­wie­dzi i uzu­peł­nij je o wła­sne przy­kła­dy, a odnie­siesz suk­ces na maturze!

Matura 2023 – pytania dotyczące “Makbeta”:

  1. Moral­na odpo­wie­dzial­ność za czy­ny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Wina jako motyw lite­rac­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Lite­rac­ki wize­ru­nek tyra­na. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Motyw wła­dzy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Wize­ru­nek kobie­ty w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Rola posta­ci fan­ta­stycz­nych i zja­wisk nad­przy­ro­dzo­nych w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.