Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. poja­wia­ją się tyl­ko 3 pyta­nia doty­czą­ce “Ody­sei” Home­ra, ale to nie zna­czy, że możesz zlek­ce­wa­żyć epos opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach Ody­se­usza! Na szczę­ście za każ­dym razem w pole­ce­niu poja­wia się nakaz odwo­ła­nia wyłącz­nie do frag­men­tów, dla­te­go komi­sja nie będzie spraw­dzać wyryw­ko­wo zna­jo­mo­ści całe­go utworu.

Matura 2023 – pytania dotyczące “Odysei”:

  1. Ludz­kie życie jako wędrów­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Motyw powro­tu do rodzin­ne­go domu i jego zna­cze­nie w utwo­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Czło­wiek i jego zma­ga­nia z prze­zna­cze­niem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.