Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023 możesz wylo­so­wać jed­no z dzie­wię­ciu pytań doty­czą­cych “Poto­pu” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Z regu­ły powieść histo­rycz­na przed­sta­wia­ją­ca prze­mia­nę Andrze­ja Kmi­ci­ca nie jest ulu­bio­ną lek­tu­rą, dla­te­go opra­co­wa­nie kon­spek­tów odpo­wie­dzi może przy­spo­rzyć pro­ble­mów. Poni­żej znaj­dziesz moje propozycje:

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Potopu”:

  1. Posta­wy odwa­gi i tchó­rzo­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Spo­so­by uka­za­nia zbio­ro­wo­ści w sytu­acji zagro­że­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Jak oko­licz­no­ści mogą wpły­wać na zmia­nę zacho­wa­nia i postaw czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Motyw prze­mia­ny ducho­wej boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Spo­so­by i cel uka­zy­wa­nia wyda­rzeń histo­rycz­nych w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Motyw winy, kary i odpusz­cze­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Wize­ru­nek obroń­cy ojczy­zny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Obraz Pol­ski i Pola­ków w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  9. Etos rycer­ski jako punkt odnie­sie­nia dla kre­acji boha­te­rów lite­rac­kich. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.