W puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024 znaj­du­ją się 3 pyta­nia o “Miej­sce” Andrze­ja Sta­siu­ka. Cho­ciaż nie wszyst­kie są skom­pli­ko­wa­ne, to jed­nak opra­co­wa­nie zagad­nień może być nie lada wyzwa­niem. Poni­żej znaj­dziesz goto­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi – klik­nij, aby przejść do kon­kret­ne­go pytania.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Miejsca”:

  1. Miej­sca waż­ne w życiu czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Miej­sca Andrze­ja Sta­siu­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Jaką war­tość dla czło­wie­ka ma pamięć o prze­szło­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Miej­sca Andrze­ja Sta­siu­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Powo­jen­na histo­ria kre­sów i pró­ba jej oca­le­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Miej­sca Andrze­ja Sta­siu­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.