Wese­le” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go to abso­lut­ny gigant na liście pytań jaw­nych do egza­mi­nu ust­ne­go na matu­rze 2024. Aż 8 pytań doty­czy dra­ma­tu sym­bo­licz­ne­go, dla­te­go abso­lut­nie nale­ży znać utwór od A do Z. Co trze­ba wie­dzieć? Wszyst­ko – począw­szy od sym­bo­li­ki zjaw, przez posta­wy boha­te­rów, aż po spo­łecz­ne uwa­run­ko­wa­nia utwo­ru. Poni­żej znaj­dziesz wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje w kon­tek­ście kon­kret­nych zagadnień.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Wesela”:

 1. Reflek­sja nad naro­dem jako temat utwo­ru lite­rac­kie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski zawie­ra utwór lite­rac­ki? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Rola duchów, widm i zjaw w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Funk­cja pro­roctw i prze­po­wied­ni w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Sym­bo­licz­ny sens tań­ca. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Sym­bo­licz­ne zna­cze­nie przed­mio­tów w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Wesele”

  16,99 VAT
  Dodaj do koszyka