Ilia­da” to epos, któ­re­go autor­stwo przy­pi­su­je się Home­ro­wi. Głów­nym tema­tem utwo­ru jest woj­na tro­jań­ska – i to wła­śnie jej doty­czą pyta­nia jaw­ne, któ­rych jed­nak nie ma zbyt wie­le. Jakie zagad­nie­nia obo­wią­zy­wać będą na matu­rze ust­nej w 2024 i 2025 r.? Poni­żej znaj­dziesz moje pro­po­zy­cje omówień!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Iliada”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne