Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia wszyst­kich dotych­czas opu­bli­ko­wa­nych pytań doty­czą­cych „Kate­dry” Jac­ka Duka­ja. Nie wiesz, co możesz umie­ścić w swo­jej odpo­wie­dzi? Poniż­sze kon­spek­ty wypo­wie­dzi mogą posłu­żyć za wska­zów­kę! Przed­sta­wiam zarów­no opra­co­wa­nia pytań na 2024 i 2025, jak i zagad­nień z poprzed­nich matur.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Katedra”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Katedra”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pytania archiwalne

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kate­dry” Jac­ka Duka­ja  (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?