Wstęp:

Motyw ars bene morien­di (sztu­ki pięk­ne­go umie­ra­nia”) odgry­wał istot­ną rolę w lite­ra­tu­rze śre­dnio­wie­cza. Miał on bowiem wymiar mora­li­za­tor­ski; wska­zy­wał pra­wi­dło­we wzor­ce zacho­wań oraz pre­zen­to­wał szla­chet­ne posta­wy, któ­ry­mi powin­ni wyka­zy­wać się ludzie. Ars bene morien­di mia­ło rów­nież wymiar mistycz­ny – kto umie­rał zgod­nie ze sztu­ką, ten miał szan­sę na zbli­że­nie się do Boga i wiecz­ne życie w raju. Pięk­ne umie­ra­nie mia­ło jed­nak przede wszyst­kim dać wska­zów­kę, w jaki spo­sób żyć.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw pięk­ne­go umie­ra­nia i jego rola w śre­dnio­wiecz­nej lite­ra­tu­rze” na pod­sta­wie „Legen­dy o świę­tym Aleksym”.