Zosta­łam zapro­szo­na przez Marię Wero­ni­kę Kmoch (her­sto­rycz­kę, histo­rycz­kę, wiki­pe­dyst­kę) do popro­wa­dze­nia warsz­ta­tów na temat języ­ka. Uczest­ni­cy będą pisać hasła w ramach Mie­sią­ca Ukra­iń­skie­go w Wikipedii. 

Opis warsz­ta­tów stwo­rzo­nych przez M. W. Kmoch:

(Nie)znane kobie­ty Wikipedii
Wyj­rzy­my za mury szko­ły, by spoj­rzeć na prze­strzeń wokół nas, poroz­ma­wia­my o języ­ku, spo­łe­czeń­stwie, histo­rii i sztu­ce – wszyst­ko to, by poznać histo­rie inspi­ru­ją­cych kobiet i wła­ści­wie o nich opo­wie­dzieć. Wła­ści­wie, czy­li w spo­sób rów­no­ścio­wy, inklu­zyw­ny, pod­mio­to­wy. Efek­tem będą bio­gra­my inspi­ru­ją­cych boha­te­rek, któ­re wspól­nie napi­sze­my i opu­bli­ku­je­my w Wiki­pe­dii, by uzu­peł­nić tę ency­klo­pe­dię o “bra­ku­ją­cą poło­wę dzie­jów”. Włą­czy­my się w Mie­siąc Ukra­iń­ski w Wikipedii.

cele:

  • edu­ka­cja o “bra­ku­ją­cej poło­wie dziejów”
  • wzbu­dze­nie reflek­sji na temat ota­cza­ją­cej nas nar­ra­cji i potrze­by jej zmiany
  • pozo­sta­wie­nie trwa­łe­go śla­du po dzia­ła­niach szkol­nych i włą­cze­nie się w spo­łecz­ny pro­jekt naj­więk­szej ency­klo­pe­dii świa­ta, gdzie bio­gra­mów kobie­cych jest nadal za mało
  • udział w Mie­sią­cu Ukra­iń­skim: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Miesiąc_ukraiński_w_Wikipedii

efek­ty:

  • nowe hasła w Wiki­pe­dii (cał­ko­wi­cie nowe lub prze­tłu­ma­czo­ne z innych wer­sji języ­ko­wych Wiki­pe­dii, ew. roz­bu­do­wa ist­nie­ją­cych haseł); było cudow­nie, gdy­by uda­ło się tak, że każ­da oso­ba napi­sze 2 krót­kie hasła (max. 3 tys. zna­ków, nie licząc przy­pi­sów) lub 1 dłuż­sze (min. 6 tys. zna­ków, nie licząc przypisów)
  • wysta­wa prac plastycznych
  • gru­pa: 22 osoby

oso­by zaan­ga­żo­wa­ne: Maria Wero­ni­ka Kmoch, Ane­ta Kory­ciń­ska, Adrian­na Konop­ka, Piotr Hum­mel, Agniesz­ka Jankowiak-Maik
wspar­cie ze stro­ny Wiki­me­dia Pol­ska: Kla­ra Sie­lic­ka-Barył­ka, Grze­gorz Gogacz, Maria Wero­ni­ka Kmoch