Wstęp (wprowadzenie):

Jed­ną z naj­waż­niej­szych idei pozy­ty­wi­zmu była pra­ca orga­nicz­na, czy­li pogląd, zgod­nie z któ­rym każ­dy czło­wiek powi­nien roz­wi­jać się i wpły­wać na popra­wę warun­ków życia innych ludzi. Pod­sta­wą tej idei było prze­ko­na­nie, że spo­łe­czeń­stwo przy­po­mi­na żywy orga­nizm – aby mógł on pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać, każ­da komór­ka powin­na być zdro­wa i sil­na. Z tego wzglę­du w epo­ce pozy­ty­wi­zmu jed­nost­ka mia­ła swo­je obo­wiąz­ki wzglę­dem zbio­ro­wo­ści, każ­dy jed­nak reali­zo­wał je na swój sposób.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Lalka”

    17,99 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Obo­wiąz­ki jed­nost­ki wobec zbio­ro­wo­ści” na pod­sta­wie „Lal­ki”.