Wstęp (wprowadzenie):

Więź­nio­wie nie­miec­kich obo­zów byli niczym boha­te­ro­wie antycz­nych tra­ge­dii – codzien­ność zmu­sza­ła ich do podej­mo­wa­nia trud­nych decy­zji. Musie­li wybie­rać mię­dzy wła­snym życiem a kodek­sem moral­nym. Nie­za­leż­nie od doko­na­ne­go wybo­ru, pono­si­li klę­skę. Ci, któ­rzy prze­ży­li obóz, musie­li bowiem mie­rzyć się z pięt­nem utra­ty moralności.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Ludzie, którzy szli”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z opo­wia­da­nia „Ludzie, któ­rzy szli” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Obo­zo­wą codzien­ność jako czas trud­nych doświad­czeń egzy­sten­cjal­nych” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Ludzie, któ­rzy szli” Tade­usza Borowskiego.