Wstęp (wprowadzenie):

Chło­pi” to powieść opi­su­ją­ca życie spo­łecz­no­ści zamiesz­ku­ją­cej wieś Lip­ce. Akcja utwo­ru roz­gry­wa się w cza­sie czte­rech pór roku, co nie jest przy­pad­kiem –  tra­dy­cyj­nie czas na wsi wyzna­cza­ją obrzę­dy i tra­dy­cje, czy­li rytu­ały. Wyni­ka to z sezo­no­wo­ści pra­cy na roli, a tak­że z tra­dy­cji reli­gij­nych. Czas na wsi pły­nie więc cyklicz­nie, a nie line­ar­nie, co spra­wia, że życie jest upo­rząd­ko­wa­ne, nabie­ra cha­rak­te­ru sacrum. Oby­czaj i tra­dy­cja w życiu spo­łe­czeń­stwa odgry­wa­ją istot­ną rolę – pozwa­la­ją sca­lać jed­nost­kę z gru­pą i sta­ją się ele­men­tem świa­do­mo­ści zbiorowej.

Rozwinięcie („Chłopi” tom I – „Jesień”):

Powta­rzal­ność wyda­rzeń dosko­na­le obra­zu­je nie­dzie­la wraz z jej naj­waż­niej­szym ele­men­tem –  Mszą Świę­tą, któ­ra była jed­no­cze­śnie moż­li­wo­ścią ode­tchnię­cia od męczą­cej pra­cy w polu. Co tydzień wszy­scy miesz­kań­cy wsi spo­ty­ka­li się w koście­le. Tra­dy­cyj­na reli­gij­ność oraz spo­sób odpra­wia­nia obrzę­dów były tak­że ele­men­tem spa­ja­ją­cym tę her­me­tycz­ną gru­pę oraz waż­nym aspek­tem świa­do­mo­ści gru­po­wej. Pod­po­rząd­ko­wy­wa­no zatem życie świę­tom reli­gij­nym i pogań­skim („Pacierz poma­ga, ale i zama­wia­nie nie zaszko­dzi”); w pierw­szym tomie, zaty­tu­ło­wa­nym „Jesień”, czy­ta­my o tym, jak świę­to­wa­no Zadusz­ki i Wszyst­kich Świę­tych. W powie­ści opi­sa­no też...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Chło­pów” (tomu I – „Jesień”) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Oby­czaj i tra­dy­cja w życiu spo­łe­czeń­stwa” na pod­sta­wie „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Reymonta.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Chłopi”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – Chłopi

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie czte­rech tomów „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To aż 30 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?